You are viewing a single comment's thread from:

RE: De Jeropeeske Kommisje hat de Italjaanske begrutting ôfwiisd. It hat it foar it earst dien dien yn 'e skiednis fan' e eurozone

in #frysk6 years ago

De twaman Corey Lewandowski en Brad Parscale sjogge de resultaten fan de kongresiale ferkiezings fan Wite Hûs tegearre mei Trumpe, neffens Politico. De earste wie de manager fan de Trump ferkiezingskampanje yn 2016, de twadde wie de folgjende liede.

Sort:  

Handzjuk, trije moanne lyn, is it slachtoffer fan in brutale oanfal mei sulfuryske soerstof yn 'e súd-eastlike Kherson-stêd. Tritich-trije-jier-âld-aktivist lei brânen op fjirtiger prosint fan har lichem en swiere eagen skea. Se hat elke operaasje, mar se stoar yn it Kiev sikehûs yn 'e wykein. Noch foardat se ferstoar, joech se de ûndersikers mei ynformaasje dy't, neffens Lucenko, liede ta de ûntdekking fan 'e sulveren.

Coin Marketplace

STEEM 0.23
TRX 0.12
JST 0.029
BTC 66161.45
ETH 3566.85
USDT 1.00
SBD 3.11