You are viewing a single comment's thread from:

RE: De Jeropeeske Kommisje hat de Italjaanske begrutting ôfwiisd. It hat it foar it earst dien dien yn 'e skiednis fan' e eurozone

in #frysk6 years ago

De namme fan Vitalia Manski is ûnbekend foar it Tsjechysk festivalpublyk. Trije jier lyn krige de jihadpriis winner syn priis foar de Potěmkin fassade fan 'e DPRK yn' e sinne.

Coin Marketplace

STEEM 0.24
TRX 0.12
JST 0.030
BTC 68228.59
ETH 3560.00
USDT 1.00
SBD 3.17