You are viewing a single comment's thread from:

RE: De Jeropeeske Kommisje hat de Italjaanske begrutting ôfwiisd. It hat it foar it earst dien dien yn 'e skiednis fan' e eurozone

in #frysk4 years ago

As Demokratyske keamer de Deputearre Keamer krije en de Republyk sille de Senaat hâlde, sille se in plattelânsplannen hawwe om de ymmigraasje te beheinen of direkt in muorre opbou te meitsjen nul kâns om te passen, sei politike wittenskipper Jakub Dopieral.

"As de Demokraten de mearderheid yn 'e Hûs krije, sille se tige tsjinst wurde om dizze (Trump) prioriteiten te befoarderjen. Dit sil in feroaring yn 'e prioriteiten fan' e steat budzjet hawwe, dy't de goedkarring fan 'e keamer fan Deputearre Steaten, de senaat en de foarsitter freget. It soe sein wurde dat, sa't wetjouwing, Donald Trump 's aginda, sa't er yn' t foariget, oer is, "sei Dopieral.

Sort:  

Neist swarte gatten rjochte op it ta stân kommen fan it hielal en de oerknal. Trochjûn oan harren kennis oan it algemiene publyk, wurdt tige wurdearre benammen syn populêre Science publikaasjes Koarte skiednis fan Time.

Coin Marketplace

STEEM 0.23
TRX 0.07
JST 0.031
BTC 20751.62
ETH 1188.55
USDT 1.00
SBD 3.25