You are viewing a single comment's thread from:

RE: De Jeropeeske Kommisje hat de Italjaanske begrutting ôfwiisd. It hat it foar it earst dien dien yn 'e skiednis fan' e eurozone

in #frysk4 years ago

De Amerikaanske presidint Kozak merkte dat nije gesichten fan Demokraten nei it Kongres kommen wiene, dat hy sei dat de partij mear besykje soe yn 'e leu. "Eartiids oer Bernie Sanders 'demokratyske sosjalisme," beskreau hy wêr flierder no stiet. Mar hy is net de ienige, de moderate Demokraten sil fertsjintwurdige wurde.

Cossack is ek ferwachtend in twajierich interne striid yn it Demokratenkamp. "It sil nijsgjirrich wêze om de prestaasjes te sjen en hoe't de Demokraten in gearhingjende, gearhingjende strategy kinne kinne," seit er. Media adviseur Brady Clough joech dat Demokraten gewoanwei in lieder wachtsje om de partij oan de presidintsferkiezings te lieden.

Coin Marketplace

STEEM 0.22
TRX 0.07
JST 0.031
BTC 20725.72
ETH 1186.47
USDT 1.00
SBD 3.28