You are viewing a single comment's thread from:

RE: De Jeropeeske Kommisje hat de Italjaanske begrutting ôfwiisd. It hat it foar it earst dien dien yn 'e skiednis fan' e eurozone

in #frysk4 years ago

Eastenryk rôp de Russyske ambassadeur nei Wenen, en de bûtenlânske minister Karin Kneissl annulearre de besite oan Moskou foar desimber ôf. It barde omdat de saak no in eardere kolonel dy't wylst tsjinne yn it leger fan 20 jier, hy wurke as spionne foar Ruslân. De saak, neffens de minister, kin de relaasjes tusken Wenen en Moskou sterk belasten.

Sort:  

It is ien fan de fiif bekende kopyen fan dizze kosmologyske ferhanneling, dy't twa jier lyn waard in hit online - dan Universiteit dissertaasje publisearre yn de online argyf fan de proefskriften, dêr't downloads oan it brûken derfan troch miljoenen minsken.

Coin Marketplace

STEEM 0.22
TRX 0.07
JST 0.031
BTC 20725.72
ETH 1186.47
USDT 1.00
SBD 3.28