Konkurs Fotografie ///Fito 5 SBI shares

Një konkurs fotografie për te gjithë shqipëtarët në steem.

antique-backdrop-background-733853.jpg

Foto nga qyteti im, shume e thjeshtë postoni nje fotografi origjinale të qytetit ku jetoni momentalisht

fotoja që më pelqen më shumë fiton 5 SBI share nga unë.

Disa rregulla

Fotoja te jete origjinale... pra mos te jete e vjedhur ne internet

Postoni direkt si koment ose si postim po qe se e beni si postim perdorni tag Shqip dhe fotongaqytetiim.

Çmime të tjera mund të fitohen nëqoftëse shoh foto qe me pëlqejnë

Sort:  

Congratulations @steemalbania! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You got a First Reply

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Coin Marketplace

STEEM 0.25
TRX 0.08
JST 0.042
BTC 29215.19
ETH 1848.95
USDT 1.00
SBD 2.51