Sort:  

Yess super! But ang mahal2 po hahahahah

Ok lang yan....malaki laki na naman ang sbd mo hahaaha

Coin Marketplace

STEEM 0.22
TRX 0.06
JST 0.025
BTC 19978.46
ETH 1354.64
USDT 1.00
SBD 2.47