You are viewing a single comment's thread from:

RE: Лятна Вечеря!

in #food5 years ago (edited)

@krassi
Да, това е много хубаво летно питие.
Бих искал да пия само една чаша и няма да съм гладен отново за 1 час. Може би щях просто да отида да спя след чаша чаша. :)

Шапката ти е хубава.

Sort:  

О благодаря за шапката🙂

бяло със синя лента. Истинската лятна комбинация е в бяло със синя панделка. Една напитка от плодове и оранжев розово-оранжев цвят, за да ударите контраста на бяло и синьо ...
Вие сте умни, съчетавате цветовете добре ...

Coin Marketplace

STEEM 0.21
TRX 0.06
JST 0.026
BTC 27721.36
ETH 1754.45
USDT 1.00
SBD 2.85