Sort:  

Trzymam :) o to może zrób foto relacje + też daj przepis z foto relacją fajnie to będzie wyglądać. + Zawsze jakiś steem $ wpadnie ;)

Ok, skoro to proponujesz to zrobię (bo przecież to Twój przepis i oczywiście o tym napomknę). :)

Coin Marketplace

STEEM 0.22
TRX 0.06
JST 0.024
BTC 18987.90
ETH 1310.41
USDT 1.00
SBD 2.46