The Coffee KOI Fish.....Look like interesting !

in fish •  4 months ago

Today, I want to share with everyone about The Coffee KOI Fish in my hometown...
IMG_0118.jpg
Koi live in freshwater ponds, both indoors and outdoors. The pond needs a filter system to remove the fish waste and ammonia from the water. They live in a wide temperature range, the minimum is 40 degrees F. The optimal range is 60 to 75 degrees F.
IMG_0084.jpg

*** FEEDING ***
Summer: Feed a quality high protein Koi food. Koi fish need a high protein food to bulk up and grow during the summer months.
IMG_0082.jpg
Spring and Fall: A quality wheat germ based Koi food. Wheat germ based foods are easy for Koi to digest. Do not feed Koi if the water temperature drops below 52 degrees F, their metabolism slows down and some food can sit undigested inside them.

*** LIFE EXPECTANCY ***
IMG_0095.jpg
The average lifespan of a Koi fish is 15 to 20 years. Some can live to be 30 years old or more.

*** ORIGIN ***
IMG_0098.jpg
Koi fish were bred by rice farmers in Japan, who wanted to see if they could bring out the spots of color that would sometimes appear on their food carp.
IMG_0118.jpg
Thank you for your interesting !
Koi Fish Information: https://www.koi-fish.com/

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

👍👍

·

thank you <3 Do you love Koi fish ?

Very nice :) À mà bạn follow và tương tác lâu dài với mình nhé @colorme :))))

·

ok bạn nek - mình cùng vote và comment tương tác nha - cảm ơn nhé <3

cá đẹp quá, khoảng bn $ 1 con nhỉ

·

Mấy em cá Koi này mấy triệu đến mấy chục triệu 1 con không á
Nuôi cá Koi đang là xu thế của các đại gia lắm tiền nhiều của...., bởi vì trông nó rất đẹp , đồng thời kết hợp thêm yếu tố phong thủy cho gia chủ nữa !
Định mua về nuôi hả @a-alice ?

·
·

E nghèo lắm lm gì có $ mua. Thấy đại gia nuôi cả vườn cá nên e tò mò thôi à😂

·
·
·

hehe tụi nó đại gia mà nên nuôi cho mình ngắm sướng con mắt mà đỡ tốn tiền mua :)))

tuong tac ne votes