lepší filmy

in #filmy3 years ago

Šikan nedokázal zachytit ducha ve své knize navzdory úžasnému jednání Anthonyho Quinna. Duch tyrana, který se stará o život a život v knize, prožil svůj život tím, že žil spíše v praxi než v knihách, nebyl ve filmu přítomen.

automatická oranžová = film byl zničen. Přestože jeho režisér Stanley Kubrick, který ví, že vždy mění názor tím, že vkládá nové významy, aby dal zprávu, je filmem, který se nikdy nezabývá metaforami ... Nedostatek atmosféry a intenzity v jeho knize. V knize, na policejní stanici, kde Alex spí v nejvyšším patře palandy, kde spí, je sekce, kde je policie strkána špičatou pastonkou, plnější než celý film. protože finále v knize také cítí látku, která se ve filmu nikdy necítí.

tatarská poušť = je chyba pokusit se natáčet. protože některé příběhy jsou specifické pro jazyk literatury. stává se běžným jazykem filmu.

Sort:  

Congratulations @moonro! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You published your First Post
You made your First Vote
You made your First Comment
You got a First Vote

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Coin Marketplace

STEEM 0.23
TRX 0.07
JST 0.029
BTC 23265.43
ETH 1672.06
USDT 1.00
SBD 2.66