Buwan: Isang Maikling Tula para sa Iyo.

in filipino-poetry •  last year 

chumob.photo.blender1508709261078_20180607145402645.jpg

Isa kang buwan na nagbibigay liwanag,
na kay sarap tingnan,
kay sarap pagmasdan.

Ngunit kailanma'y di ka malalapitan,
dahil tila ba'y ako'y isang lupa lamang
na di ka kayang abutin.

Kaya heto ako,
hinihintay ang iyong pagdating,
dahil sa pamamagitan nito,
para ka na ring kasama.

Ako'y nasisiyahang panoorin ang iyong pagkinang sa kalawakan.
At kasabay na rin ang ngiti mong
mala-diyamante sa kintab.

Wag ka lang sakin mawawalay,
sapagkat ang puso ko'y
unti-unti ring maghihiwalay.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations @jssll! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 1 year!

Click here to view your Board

Do not miss the last post from @steemitboard:

Carnival Challenge - Collect badge and win 5 STEEM
Vote for @Steemitboard as a witness and get one more award and increased upvotes!