#2 "BARKADA" | Filipino poetry

in #filipino-poetry3 years ago

image

image source

" B A R K A D A "

Nag-aaway ma't "di nagkakaintidihan
Nanatili pa rin ang pagkakaibigan
Nagkakahiwalay ma't nagkakalayo
Pagkakaibiga'y hindi isusuko


Sa mga panahon ng pangangailangan
Sila'y nalalapitan at nahihingan
Sa anumang mga problemang darating
Sila'y kasama upang it'y harapin


Kaagapay sa anumang problema
At kasama upang buhay giginhawa
Kahirapan sa buhay ay nawawala
Kapag sila'y nakita at nakasama


Sila ay dapat pahalagahan
Upang hindi ka mawalan
Sila'y minahal ko sa kanilang katapatan
Barkada hanggang sa magpakailanman


Sana ay naghandog ng aliw ang tula na ito sa inyo. Nawa'y meron kayong natutunan. Salamat muli sa pagbasa. 😊

Coin Marketplace

STEEM 1.21
TRX 0.14
JST 0.147
BTC 62829.38
ETH 2229.93
BNB 569.08
SBD 8.75