Faucet quest – zbierajcie satoshi #2

in #faucet3 years ago

Pierwszy etap za mną. Jak się można bylo spodziewać w tak krótkim czasie nie dało się uzbierac minimów do wypłaty.
Tak więc z podanych tydzień temu kranikow na portfel https://faucetpay.io/ nie wpłynęło nic.

W międzyczasie, poświęcając minutę dziennie ze strony https://bc.game/ zbieram 5K gas ETH.
Do wypłaty jeszcze daleko, bo min. to 0,05ETH, ale 20% już mam zebrane i cierpliwie poświęcam tą minutkę.

Dodatkowo z kranika https://www.faucetcrypto.com dokonałem pierwszego przelewu na https://faucetpay.io/ oszałamiającej sumy 2106 satoshi.

[cel/stan aktualny] sat BTC
100000/2106

regards
edeco

Sort:  

Congratulations @edeco! You received a personal award!

Happy Steem Birthday! - You are on the Steem blockchain for 2 years!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Do not miss the last post from @steemitboard:

Downvote challenge - Add up to 3 funny badges to your board
Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Coin Marketplace

STEEM 0.19
TRX 0.08
JST 0.027
BTC 27074.39
ETH 1895.01
USDT 1.00
SBD 2.27