ေမ့ပစ္ဖို႔

in #esteemit3 years ago

IMG_254311810550893.jpeg
တကယ္ေတာ့....

ငါ ေမ့ေနတာမဟုတ္ပါဘူး ...

ေမ့ပစ္ဖိုႀကိဳးစားေနတာပါ ...

အဲဒါဟာ ငါရဲ႕ ဆႏၵတစ္ခုဆိုတာထက္

နင္ရဲ႕ ဥပကၡာျပဳထားျခင္းေတြေႀကာင့္ဆို

ပိုျပီးမွန္ေလမယ္ခ်စ္သူ .....???

Coin Marketplace

STEEM 1.16
TRX 0.15
JST 0.157
BTC 60692.95
ETH 2351.95
BNB 499.06
SBD 9.53