လိုခ်င္ရင္ေပးဆပ္ရမယ္

in #esteemapp6 years ago

image
လိုခ်င္ရင္ေပးဆပ္ရမယ္
လူေတြအမ်ားစုက ေအာင္ျမင္မူကိုရယူခ်င္ေပမယ့္ စိတ္ခံစားမူကိုေတာ့ လက္မလြတ္တတ္ျကပါဘူး
စိတ္ခံစားမူကို ဦးစားေပးေနေသးသ၍ ေအာင္ျမင္မူကေဝးကြာေနဆဲပါ တစ္ခုကိုလိုခ်င္ ရင္ တစ္ခုကိုေပးဆပ္ရစျမဲပါ
Crd by @minpine

Sort:  

စကားပုံမွာလည္း Give and Take လုိ႔ပဲရွိတာေလ။

ဟုတ္ကဲ့ မွန္ပါေပတယ္ဗ်ာ

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.12
JST 0.028
BTC 61890.63
ETH 3411.25
USDT 1.00
SBD 2.50