ခိုင္မာေသာစိတ္ဓာတ္

in #esteemapp6 years ago

image
ခိုင္မာေသာစိတ္ဓာတ္
ေရမကူးတတ္မီေရေႀကာက္တာခ်ည္းပဲ
လူသားေတြဟာစဥ္းစားနိုင္စြမ္းရွိတာမို ့
ဘာလုပ္ရင္ဘာျဖစ္မယ္ဆိုတာပင္ကို
ဥာဏ္ကေနသိႀကပါတယ္။စာက်က္ရင္စာ
ရတယ္ဆိုတာမေျပာဘဲနဲ ့သိပါတယ္။
သို ့ေသာ္စိတ္ပါဝင္စားမွုရွိရပါမယ္။ေရမကူး
တတ္သူဟာေရျမင္ရင္ေႀကာက္ပါတယ္။
သူတို ့ဟာေရနစ္မွာစိုးရိမ္ေနတာျဖစ္ပါတယ္။
သူတို ့အရဲစြန္ ့ျပီးေရကူးသင္ျပီးတတ္
ေျမာက္သြားရင္ေစာေစာကေရျမင္ရင္
ပိုေတာင္ေပ်ာ္ဦးမည္ျဖစ္သည္။ကြ်န္ေတာ္တုိ ႔ဟာမိမိမတတ္ေသးသည့္အရာကိုေမး
ပါ။သင္ယူပါ။ဘက္စံုနွံ ့စပ္ေအာင္စာဖတ္ပါ
သူမ်ားထက္ေခါင္းတစ္လံုးျမင့္ပါတယ္။
မိမိေႀကာက္ေနသည့္အရာကိုအရဲစြန္ ့ျပီး
တတ္ေျမာက္ေအာင္သင္ပါ။စိတ္ဓာတ္ကို
ခိုင္မာေအာင္ထားပါ။သင္တစ္ေယာက္
ေအာင္ျမင္ေသာလူျဖစ္လာပါလိမ့္မည္။
Crd by @minpine

Coin Marketplace

STEEM 0.28
TRX 0.11
JST 0.031
BTC 68401.35
ETH 3900.35
USDT 1.00
SBD 3.63