အခ်ိန္မရိွျခင္းညီမွ်ျခင္းမလုပ္ႏိုင္ျခင္း

in #esteemapp6 years ago

image
အခ်ိန္မရိွျခင္းညီမွ်ျခင္းမလုပ္ႏိုင္ျခင္း
အခ်ိန္ဆိုတာ ဖန္တီးထားတဲ့ အရာသာ ျဖစ္ပါတယ္။
ငါ့မွာ အခ်ိန္မရိွဘူး လို႔ေျပာလိုက္တာဟာ ငါမလုပ္ႏိုင္ဘူးလို႔ ေျပာလိုက္သလိုပါပဲ။
Crd by @minpine

Sort:  

သိပ္မွန္တယ္

ဟုတ္ကဲ့ခင္ဗ်ာ

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by minpine from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Coin Marketplace

STEEM 0.29
TRX 0.11
JST 0.031
BTC 68627.76
ETH 3844.64
USDT 1.00
SBD 3.63