တီေကာင္မ်ား

in #esteemapp6 years ago

image

တီေကာင္မ်ား

တီေကာင္ႏွစ္ေကာင္ရွိတယ္။ တစ္ေကာင္က ပ်င္းတယ္။ တစ္ေကာင္က တက္ႂကြႏိုးၾကားတယ္။ တက္ႂကြတဲ့ တီေကာင္ကေျပာတယ္

“ေစာေစာ အိပ္ထျပဳက်င့္က က်န္းမာသဗ် … ေဟ့ေကာင္ထေတာ့”

အိပ္ေနတဲ့ တီေကာင္က

“အိပ္ေရးပ်က္တယ္ကြာ … မင္း မၾကားဖူးဘူးလား၊ ေစာေစာထတဲ့ငွက္က တီေကာင္ရသတဲ့။ ေအး … မင္းက တက္ႂကြၿပီး ထြက္။ ငွက္ကသုတ္သြားမယ္”

အဲဒီအခ်ိန္မွာ ေျမႀကီးကို လူတစ္ေယာက္ကတူးလိုက္တယ္။

image

“ဟာ တီေကာင္ႀကီးႏွစ္ေကာင္”

ႏွစ္ေကာင္စလံုးကို ခြက္ထဲ ေကာက္ထည့္လိုက္တယ္။ သူငါးဖမ္းေတာ့မယ္။

တီေကာင္ဘဝဆိုတာ ေစာၿပီးထသည္ျဖစ္ေစ၊ ေနာက္က်ၿပီးထသည္ျဖစ္ေစ မထူးပါဘူး။ ငါးဖမ္းမယ့္သူက မတူးလဲ မၾကာခင္ ထယ္ထိုးတဲ့လူက ေရာက္လာေတာ့မွာ။ ထယ္သြားကလည္း ဘယ္တီကိုမွ ခ်မ္းသာေပးမွာ မဟုတ္ပါဘူး။

ဘာေၾကာင့္လဲ

မင္းတို႔က တီေကာင္ျဖစ္ေနၾကတာကိုး။

(ခုတစ္ေလာ အို႐ႈိအေၾကာင္းေတြ ဖတ္ေနမိပါတယ္။ ဖတ္ရတဲ့အထဲက ႀကိဳက္တာေလးေတြကို ျပန္ၿပီးေတာ့ တင္ေပးေနတာပါ။ ေသျခင္းတရားကို ဆင္ျခင္ႏိုင္ဖိ္ု႔ အို႐ိႈေဟာတဲ့ တရားေလးပါ။ Osho ရဲ႕ Worms ကို ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ျမန္မာမႈျပဳေပးပါတယ္။ စဥ္းစားဆင္ျခင္ႏိုင္ၾကပါေစ)

တင္ညြန္႔

photo : google

image

Coin Marketplace

STEEM 0.26
TRX 0.10
JST 0.032
BTC 43777.88
ETH 2272.23
USDT 1.00
SBD 5.05