သင္ပုန္းႀကီးမၿပီးခဲ့သူမ်ား

in #esteemapp6 years ago

image

သင္ပုန္းႀကီးမၿပီးခဲ့သူမ်ား

Freedom ဆိုတာက “လြတ္လပ္ျခင္း”

Licence ဆိုတာက “လြတ္လပ္မႈကို အလြဲသံုးစားျပဳျခင္း”

Freedom and Licence ခြဲျခားၿပီး ဥပမာေပးတဲ့အထဲမွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကို အႀကိဳက္ဆံုးပဲ

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၁၃ ရက္ေန႔က တိုင္းျပဳျပည္ျပဳ လႊတ္ေတာ္မွာ ေနာက္ဆံုး ေျပာၾကား သြားတဲ့ မိန္႔ခြန္းထဲမွာ

“လြတ္လပ္ေရးဆိုတဲ့ အဓိပၸာယ္ကဘာလဲ။ လြတ္လပ္ေရးဆိုတာဟာ ကိုယ္တစ္ဦးတစ္ေယာက္ ေကာင္းစားဖို႔ ျဖစ္ေစ၊ တစ္မ်ိဳးလံုး ေကာင္းစားဖို႔ျဖစ္ေစ လုပ္တဲ့ေနရာမွာ အျခား တစ္ဦးတစ္ေယာက္ရဲ႕ အက်ိဳးကို မထိခိုက္ ဘဲနဲ႔ အျခားလူေတြရဲ႕ အက်ိဳးကို မထိခိုက္ဘဲနဲ႔ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ကိုယ့္တိုးတက္မႈအတြက္ လုပ္ႏိုင္တာဟာ လြတ္လပ္ေရးပဲ”

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေျပာတာ ရွင္းပါတယ္ေနာ္

ဘာလုပ္လုပ္

image

အျခားလူေတြရဲ႕ အက်ိဳးကို မထိခိုက္ေအာင္

ကိုယ့္တိုးတက္မႈအတြက္ လုပ္ႏိုင္မွ “လြတ္လပ္ေရး” ပါ။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာေတြ အမ်ားႀကီး ဆင္ျခင္ စဥ္းစားစရာပါ။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက ဆက္ေျပာတယ္။

“သို႔ေသာ္လည္း အျခားႏိုင္ငံရဲ႕ လြတ္လပ္ေရးကို သြားေႏွာင့္ယွက္တဲ့ လြတ္လပ္ေရးဟာ လြတ္လပ္ေရးကို မဟုတ္ဘူး။ အဲဒါက ဘာလဲဆိုရင္ (licence) လို႔ေခၚတယ္။ ဒါဟာ ရမ္းကားမႈသာျဖစ္တယ္”

ဒီေနရာမွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ေျပာခ်င္တဲ့ “ႏိုင္ငံ” ဆိုတာ

“တစ္စံုတစ္ဦး၊ တစ္စံုတစ္ရာ၏ လႊမ္းမိုးရာနယ္ပယ္” ဆိုတဲ့ သေဘာနဲ႔ သံုးသြားတယ္လို႔ ယူဆပါတယ္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက ဆက္ေျပာပါတယ္

“လြတ္လပ္ေရးဆိုတဲ့ အဓိပၸာယ္ဟာ စည္းမဲ့ကမ္းမဲ့ သေဘာမ်ိဳး မဟုတ္ဘူး။ စည္းနဲ႔ကမ္းနဲ႔ သေဘာမ်ိဳးသာ ျဖစ္တယ္။ စည္းနဲ႔ကမ္းနဲ႔ရွိမွသာလွ်င္ လြတ္လပ္ေရးဆိုတာ ျဖစ္ႏိုင္တယ္” တဲ့

ဘာရယ္မဟုတ္ပါဘူး။ မနက္က လမ္းေလွ်ာက္ၿပီးျပန္အလာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ဗီႏိုင္းႀကီး ခ်ိတ္ထားတဲ့ ကားႀကီးေပၚကေန လမ္းေပၚကို အရက္ပုလင္း ပစ္ခ်ခြဲသြားတာကိုၾကည့္ၿပီး စိတ္ကူးေပါက္လို႔ ေရးမိတာပါ။

တင္ညြန္႔

photo : facebook

image

Coin Marketplace

STEEM 0.26
TRX 0.11
JST 0.035
BTC 65342.66
ETH 3132.29
USDT 1.00
SBD 4.05