မန္မာ့ေလာ့ဂ်စ္

in #esteemapp6 years ago

image

ျမန္မာ့ေလာ့ဂ်စ္

မနက္က အိမ္မွာ အေစာႀကီးမီးျပတ္သြားတယ္။

မိုးမရြာဘဲ မီးျပတ္ေသာ္

သြားၿပီး တစ္ေနကုန္ မေမွ်ာ္နဲ႔ေတာ့

ဘာျဖစ္သလဲ မီးလာတဲ့ဆီကိုသြားၿပီး အလုပ္လုပ္တယ္

image

မိုးေတြအံု႔

ေလေတြတိုက္

မိုးေတြၿခိမ္း

ဘုရား … ဘုရား

မီးမျပတ္ပါေစနဲ႔

မီးမျပတ္ပါေစနဲ႔

တင္ညြန္႔

photo : facebook

image

Coin Marketplace

STEEM 0.27
TRX 0.11
JST 0.034
BTC 64927.08
ETH 3153.46
USDT 1.00
SBD 4.00