ရယ္​စရာ​ေကာင္​းသူမ်ား

in #esteem5 years ago

စိတ္ထဲမွႂကြလာေသာပထမဦးဆုံးရယ္စရာလူတစ္ဦးတစ္လမ္းအားျဖင့္အပင္တစ္ပင္၏ဌာနခြဲေပၚမွာထိုင္ႏွင့္အနားမွာေရွာက္သြားေသာကားမ်ားမွာကိုေအာ္သူတစ္ဦးရွိ၏။ သူကသင္တန္း၏အ႐ူးျဖစ္၏ေပမယ့္ေနဆဲအ႐ူးကားမ်ားျဖတ္သန္းမွာေႂကြးေၾကာ္သင့္ေၾကာင္းထူးဆန္းတဲ့ျဖစ္ပါတယ္။ သူကကၽြန္မရဲ့စက္ဘီးေပၚအနားမွာေရွာက္သြားသည့္အခါတစ္နည္းနည္းနဲ႔ငါ့ကိုသတိျပဳမိဟန္ဘူး။ သူ႔အဘို႔သာကားမ်ားျဖစ္ပါတယ္။ သူကထိုကဲ့သို႔ေသာ ႏွင့္ေပ်ာ္ေမြ႕ျခင္းႏွင့္အတူကိုေအာ္။ ငါကမွာသူ႔ကိုျမင္ေသာအခါအစဥ္မျပတ္ငါရယ္။

image

ထိုအခါထိုင္ခုံအေပၚသူ၏တင္ပါးကိုသာလက္်ာဘက္၌နဲ႔သူ႔ရဲ့ဆိုင္ကယ္စီးသူကိုအိတ္ႏွင့္တူေသာေခ်ဆတ္ေသာအခါႏွင့္ဂ်ပန္ဖိနပ္၌ဤေယာက္်ားသည္ရွိေသး၏။ လက္ဝဲဘက္ျခမ္းအထဲကဆြဲထားတဲ့။ သူလဲအေၾကာင္းေသာ္လည္းအျဖစ္ဒါကတစ္ခုအဆင္မေျပေထာင့္မွာမိမိေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ပိန္ေစသည္, ဒါေပမယ့္သူကမေပးပါဘူး။ ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္နိုင္သူသည္မိမိတင္ပါး၏လက္ဝဲဘက္အေပၚႀကီးမားတဲ့အနာစိမ္းရွိပါတယ္။ မည္သို႔ပင္အေၾကာင္းျပခ်က္သူ႔ကိုငါသူအႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာမလမ္းကိုစီးျမင္ၾကၿပီ။ သူကဒါရယ္စရာ, ဒါေပမယ့္အႏၲရာယ္လွပါတယ္။

ငါ့အိမ္ကိုအနီးရွိေသးဆိုင္အေျပးအဘယ္သူ၏ခႏၶာကိုယ္ပုံသ႑ာန္ႏွင့္လွုပ္ရွားမွုမ်ားကိုတစ္ပင္ဂြင္း၏တူတစ္ဦးတိုတိုႏွင့္ရဲရင်႕စွာေပြာသူျဖစ္၏။ ငါေထာင္ခ်ီျဖစ္ဆိုလိုဘူးဒါေပမဲ့သူအျမဲေၾကာင္းငွက္ငါ့ကိုသတိေပးေနပါတယ္။ သို႔ေသာ္သူသည္ေကာင္းစြာသည္သူ၏ဆိုင္ေျပးနဲ႔ကၽြန္မသူ႔ထံမွအမွုအရာေတြအမ်ားႀကီးရ။

image

ေနာက္ဆုံးအေနနဲ႔အစဥ္အျမဲငါျမင္ၾကၿပီအရွိဆုံးအဓမၼမတ္မတ္ကိုဆင်သူတစ္ဦး ရွိေသး၏။ မိမိအဝတ္ကိုျဖစ္ၾက၏အေရာင္ေပါင္းစပ္သူေၾကာက္မက္ဘြယ္ေသာ, အနည္းဆုံးေျပာ, ေရြးခ်ယ္ပါတယ္။ သာသူအစိမ္းေရာင္ေဘာင္းဘီႏွင့္ပန္းေရာင္လည္စည္းနဲ႔ခရမ္းေရာင္ရွပ္အကၤ်ီဝတ္ဆင္ရန္ဝံ့။ မၾကာခဏဆိုသလိုအဲဒီအသံက်ယ္အဝတ္အစားေတြဝတ္ထားသည္သူ၏ဆိုင္ကယ္ေပၚပတ္ပတ္လည္ေျပးၾကည့္ပါ။ သူကတခ်ိဳ႕ကုမၸဏီတစ္ခုအေရာင္းစာေရးအျဖစ္အလုပ္လုပ္ပါတယ္။ ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္နိုင္သူတို႔အားအဝတ္, သူ႔ကိုရဒါမွမဟုတ္ေရွာ့ခ္ဖို႔ကူညီေဖာက္သည္။

Sort:  

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by zinnech from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

This post has received a 2.08 % upvote from @booster thanks to: @zinnech.

This post has received a 6.51 % upvote from @boomerang.

You got a 4.17% upvote from @emperorofnaps courtesy of @zinnech!

Want to promote your posts too? Send 0.05+ SBD or STEEM to @emperorofnaps to receive a share of a full upvote every 2.4 hours...Then go relax and take a nap!

Coin Marketplace

STEEM 0.17
TRX 0.08
JST 0.022
BTC 26173.37
ETH 1584.75
USDT 1.00
SBD 2.19