သက္သတ္လြတ္

in #esteem5 years ago

ယခုသက္သတ္လြတ္ျဖစ္ဖြံ့ၿဖိဳးၿပီးနိုင္ငံမ်ားအတြက္ဖက္ရွင္ျဖစ္ပါတယ္။ စက္႐ုံအလုပ္႐ုံမ်ားႏွင့္ၿခံ, တိရစၧာန္အမဲလိုက္ႏွင့္အနာဂတ္အစားအစာအျဖစ္ႀကီးျပင္းတိရိစၧာန္မ်ားသို႔ထိုးသြင္းအေပါင်းတို႔သဓာတုပစၥည္းအတြက္တိရစၧာန္မ်ား၏အေပါင်းတို႔သႏွိပ်စႏွင့္အတူမေရမတြက္နိုင္တဲ့လူေတြကိုသက္သတ္လြတ္ျဖစ္ေရြးခ်ယ္ၾကပါၿပီ။ တစ္ဦးသက္သတ္လြတ္အတိအက်ကဘာလဲ? တစ္ဦးကသက္သတ္လြတ္အေျခခံမူ, က်န္းမာေရးႏွင့္ပတ္ဝန္းက်င္အေပၚအေျခခံၿပီးအစားအစာ, အဝတ္အစားႏွင့္အျခားအသုံးျပဳမွုႏွင့္ ပတ္သက္. ထဲမွာတိရိစၧာန္ထြက္ပစၥည္းမ်ားကိုသုံးပါသို႔မဟုတ္မပယ္မေရြးခ်ယ္သူတစ္ဦးခ်င္းစီသည္။

image

ပထမဦးစြာကၽြန္ေတာ္သက္သတ္လြတ္၏အက်ဥ္းသမိုင္းေပးနိုင္ပါသည္။ မဂၢဇင္းဟူေသာေဝါဟာရကို 1944 ခုႏွစ္မွာစတင္သုံးစြဲခဲ့သည္ေသာ္လည္း " ... , အမဲသားေရွာင္ရွားျခင္း၏အယူအဆေနာက္ေက်ာေရွးေခတ္အိႏၵိယႏွင့္အေရွ႕ပိုင္းေျမထဲလူ႔အဖြဲ႕အစည္းမွေျခရာခံနိုင္ကရွင္းျပသည္။ သတ္သတ္လြတ္ပထမဦးဆုံးဂရိအေတြးအေခၚပညာရွင္ႏွင့္ 500 ဘီစီန္းက်င္အငူ၏သခၤ်ာပညာရွင္ အားျဖင့္ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။ အျပင္မွာ လူသားျမားအပါအဝင္အားလုံးမ်ိဳးစိတ္တို႔တြင္ေစတနာရာထူးတိုး။ ဗုဒၶဘာသာ, ဟိႏၵဴဘာသာႏွင့္ဂ်ိန္းဝါဒ၏ေနာက္လိုက္မ်ားသည္လည္းလူသားျမားသည်အခြားေသာတိရိစၧာန္မ်ား " အေပၚနာက်င္မွုစီရင္မထားသင့္ေၾကာင္းယုံၾကည္သတ္သတ္လြတ္ေထာက္ခံ။ သတ္သတ္လြတ္မူလက ျပည္နယ္အတြက္ 1732 ခုႏွစ္တြင္ဘာသာေရးဂိုဏ္းအဆိုပါ မွတစ္ဆင့္အေနာက္နိုင္ငံမ်ားတြင္ဖမ္းမိေပမယ့္ၿဗိတိန္ ဟာလည္းၾကက္ဥႏွင့္နို႔ထြက္ပစၥည္းမ်ားမစားၾကဘူးေၾကာင္းသက္သတ္လြတ္စားေနေသာလူမ်ားအတြက္ "သက္သတ္လြတ္" ဆိုတဲ့ေဝါဟာရကိုဖန္တီးလာေသာအခါ 1944 သည္အထိမဟုတ္ခဲ့ေပ။ ကသူ႔သစ္ကိုသက္တမ္းအနာဂတ်မွာရွိသည္မယ္လို႔သက္ေရာက္မွုႀကိဳတင္သိျမင္ေနေသာ္လည္းၾကပါဘူး။

သက္သတ္လြတ္အမ်ားဆုံးမၾကာခဏေရြးခ်ယ္စရာ-မဟုတ္ဆရာဝန္တစ္ဦးထံမွတစ္ဦးဓါတ္အစီအစဥ္သို႔မဟုတ္သတ္မွတ္ထားသည့္အစားအေသာက္မ်ားတြင္ျဖစ္ပါတယ္။ အဆိုပါသက္သတ္လြတ္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအဆိုအရ "သက္သတ္လြတ္သနားျခင္းက႐ုဏာစိတ္, မ်ားစြာေသာသက္သတ္လြတ္လူေနမွုပုံစံစတဲ့ေရွး ကိုအေၾကာင္းျပခ်က္ျဖစ္ျခင္းႏွင့္အတူမည္သည့္ရည္ရြယ္ခ်က္တိရိစၧာန္မ်ားအျမတ္ထုတ္ေရွာင္ၾကဥ္ပါ။ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္အဝတ္အစားကေနမိတ္ကပ္နဲ႔ေရခ်ိဳးခန္းပစၥည္းရန္, တိရိစၧာန္မ်ားအေပၚစမ္းသပ္ၿပီးတိရိစၧာန္ထြက္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ထုတ္ကုန္ "သင္ေမၽွာ္လင့္ထားေစျခင္းငွါ, ထက္ပိုေသာေနရာမ်ား၌ေတြ႕ၾကသည္။ အမ်ားစုကသက္သတ္လြတ္ပိုၿပီးဖြံ့ၿဖိဳးၿပီးႏွင့္ေခတ္မီဆိုေသာ္ျငားလူသားပဲအျခားတိရိစၧာန္ျဖစ္ေၾကာင္းသိပၸံနည္းက်အခိုင္အမာႏွင့္အတူသေဘာတူသည္။ ထို႔ေၾကာင့္, ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ့တိုးအတြက္က်ေနာ္တို႔အမ်ားဆုံးသက္သတ္လြတ္ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ့ကိုယ္ပိုင္ရည္ရြယ္ခ်က္သည္အျခားတိရိစၧာန္မ်ားထိခိုက္ေစ, ယုံၾကည္သကဲ့သို႔မသင့္ပါတယ္။

image

ကန်ျးမာေရး၏စည္းကမ္းခ်က္မ်ား၌, သိပၸံနည္းက်ေလ့လာမွုသက္သတ္လြတ္အစားအစာကိုမၾကာခဏပ်မ္းမၽွအစားအေသာက္မ်ားတြင္ထက္ပိုၿပီးအာဟာရေၾကာင္းသက္ေသျပခဲ့ၾကသည္။ အဆိုပါသက္သတ္လြတ္ သကဲ့သို႔ "ပိုၿပီးပိုကလူကန်ျးမာေရးအႀကိဳးခံစားခွင်႕အတွက်သက္သတ္လြတ္အစားအစာမွလွည့္ေနၾကသည္: တိုးျမႇင့္စြမ္းအင္, ႏုပ်ိဳရွာေဖြေနအသားအေရႏွင့္ထာဝရလူငယ္ပဲစိတ္အားထက္သန္စက္႐ုံစားထံမွေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားတခ်ိဳ႕ရွိေနပါတယ္။ ေကာင္းၿပီ-စီစဥ္ထားစက္႐ုံ-based အစားအစာပရိုတိန္း, သံ, ကယ္လစီယမ္ႏွင့္အျခားမရွိမျဖစ္လိုအပ္ေသာဗီတာမင္ႏွင့္သတၱဳဓာတ္ႂကြယ္ဝျဖစ္ၾကသည္။ ဤအအာဟာရစက္႐ုံ- သတင္းရင္းျမစ္အဝလြန္ျခင္း, ႏွလုံးေရာဂါ, ဆီးခ်ိဳေရာဂါမ်ားႏွင့္ကင္ဆာကဲ့သို႔ေခတ္သစ္ကမၻာ့အႀကီးမားဆုံးက်န္းမာေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ား "(အဆိုပါသက္သတ္လြတ္လူ႔အဖြဲ႕အစည္း) ၏အခ်ိဳ႕ေလ်ာ့ပါးေစရန္ကူညီျခင္း, ျပည့္ႏွက္အဆီထဲမွာအနိမ့္ဖိုင္ဘာျမင့္မားျခင္းႏွင့္ အတူထုပ္ပိုးျဖစ္ေလ့ရွိပါတယ္။ အပင္တစ္ပင္ အစားအေသာက္မ်ားတြင္သည္ဤအဂၤါမွေလ်ာ့နည္းဒုကၡျဖစ္ပါတယ္ေသာ္လည္းဒါ့အျပင္အသားစားသုံးျခင္း, အသည္းႏွင့္အျခားကိုယ္တြင္းအဂၤါေပၚခဲယဥ္းသည္။

Sort:  

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by zinnech from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Coin Marketplace

STEEM 0.17
TRX 0.08
JST 0.023
BTC 26587.82
ETH 1594.97
USDT 1.00
SBD 2.14