စြန္​႔စားျခင္​း

in #esteem5 years ago

စြန႔္စားမွုရဲစြမ္းသတၱိႏွင့္စိတ္လွုပ္ရွားမွုႏွင့္အတူေၾကာက္ျခင္းမရွိဘဲအသက္တာ၌အသစ္အံ့ၾသဖြယ္သို႔မဟုတ္အႏၲရာယ္မ်ား, ဘာမွပထမဦးဆုံးအႀကိမ္လုပ္ေနတာျဖစ္ပါတယ္။ ေက်ာင္းကၽြန္မရဲ့ပထမဦးဆုံးေန႔ကငါ့ကိုမေမ့နိုင္ေသာအေတြ႕အၾကဳံကိုေပးေသာငါ့အားစြန႔္စားမွုရွိခဲ့သည္။ အစဥ္မျပတ္ငါေၾကာင္းျဖစ္ရပ္သတိရပါ။ ငါလတ္ဆတ္ေသာ, ေရခ်ိဳး ယူ. , မနက္စာရပုံကိုက်ေနာ္အေစာပိုင္းနံနက္ယံ၌ႏွိုးမယ္လို႔နိုင္ေအာင္စိတ္လွုပ္ရွားခဲ့မ်ားႏွင့္ေက်ာင္းအဘို႔ျပင္ဆင္ေရာက္လာပါတယ္။ ငါ့အမိကိုလည္းငါနည္းနည္းဆိုးႏွင့္ပ်င္းရိခဲ့တယ္အျဖစ္ေက်ာင္းသို႔ကၽြန္မရဲ့ပထမဦးဆုံးေန႔ကအေၾကာင္းကိုနည္းနည္းစိုးရိမ္ခဲ့ပါတယ္။ သူမသည္ဘယ္လိုငါလက္်ာဘက္အခ်ိန္တြင္အရာအားလုံးလုပ္ေပးမယ္လို႔စဥ္းစားမိတယ္။ ညဥ့္အခါကၽြန္မအိပ္ခန္း သြား. တံခါးကိုပိတ္လိုက္တယ္။ ငါေနဆဲငါတျပင္လုံးကိုညဥ့္အိပ္ခဲ့ရတယ္မဟုတ္ခဲ့ေကြာင်းသတိရပါ။

image

ငါဖိနပ္ကိုငါ့ေက်ာင္းဆင္ျမန္းဝတ္ဆင္စတင္ပခုံးငါ့ေက်ာင္းကအိတ္ဆြဲထား, ေရပုလင္းကိုယူ, ငါ့စာအုပ္ေတြ, ခဲတံ box ကို, ငါ့ mom, ငါ၏အေက်ာင္း၏ရည္ရြယ္ခ်က္ယူေဆာင္သမၽွေသာအရာ။ ငါေလ်ာ္ေသာလမ္း၌ငါ့အမွုအရာကိုသုံးပါကိုဘယ္လိုကၽြန္မေျခအိတ္နဲ႔ဖိနပ္ဝတ္ဆင္ပုံကိုဘယ္လိုေက်ာင္းဝတ္စုံအတြက္ကိုၾကည့္နိုင္ေအာင္စိတ္လွုပ္ရွားျခင္းႏွင့္ဤမၽွေလာက္မ်ားစြာေသာျဖစ္ခဲ့သည္။ ေနာက္ဆုံးအေနနဲ႔ညဥ့္ကိုအုပ္စိုးတယ္ေၾကာင့္ေကာင္းကင္၌ငွက္တို႔ေကာင္းတဲ့အသံႏွင့္အတူနံနက္ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ေနေရာင္ထြန္းလင္းခဲ့ၿပီးေနေရာင္ျခည္ window ကိုအားဖြင်႕အၾကႇန်ဳပ်မွလာမယ့္ခဲ့သည္။ ငါ့အေမ, ငါ့အခန္းထဲသို႔ဝင္သူမကသူမ၏ခ်စ္စရာေကာင္းတဲ့စကားသံကိုအားျဖင့္ငါ့ကိုနိုးဖို႔ႀကိဳးစားခဲ့တယ္။ မၾကာခင္မွာပဲကၽြန္မအဖုံးစာရြက္မွထြက္လာေသာႏွင့္ငါ့ mom, ရန္အံ့ၾသစရာကိုေပး၏။ သူမသည္အလြန္အံ့အားသင့္ခဲ့ျပင္ဆင္ထားရန္ငါ့ကိုယူခဲ့ပါတယ္။

image

ငါေက်ာင္းကဘတ္စ္ကား၌ငါ့ mom, နဲ႔ငါ့ေက်ာင္းကိုသြား၏။ ကၽြန္မသူငယ္ခ်င္းမ်ားႏွင့္ဆရာ, ဆရာမႏွင့္အတူရွိေတြ႕ဆုံခဲ့သည္။ ငါသည္ငါ့လူတန္းစားဆရာမမ်ားကစာသင္ခန္းေခၚေဆာင္သြားခဲ့သည္ႏွင့္ငါ့ mom, အျခားအ moms တူေသာဥယ်ာဥ္ေတာ္၌ျပင္ပတြင္ေစာင့္ဆိုင္းေနခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ငါသို႔ေသာ္ကၽြန္ုပ္၏အေဆြခင္ပြန္းဟာသူတို႔ရဲ့မိခင္အဘို႔ငိုေႂကြးလ်က္ၾကသည္ကိုၾကားစာသင္ခန္းအတြက္အလြန္တိတ္ဆိတ္ခဲ့ပါတယ္။ အၾကႇန်ဳပ်၏ဆရာတံခါးကိုပိတ္လိုက္ျခင္းႏွင့္ကိုစမတ္ဘုတ္ေပၚမွာအခ်ိဳ႕ေသာစိတ္ဝင္စားဖို႔ပုံျပင္မ်ားေဖၚျပျခင္းစတင္ခဲ့ပါတယ္။ လူတိုင္းေပ်ာ္ရႊင္ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ထိုအခါဆရာလူတိုင္း၏နိဒါန္းဟုေမးႏွင့္အၾကႇန်ဳပ်တို႔အားသူမ၏အမည္အားေျပာျပသည္။ သူမသည္ကၽြန္ေတာ္ေကာင္းေသာေကာင္ေလးတစ္ေယာက္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ငါတို႔သည္ငါတို႔၏ mom, ေပ်ာက္ဆုံးျခင္းမရွိဘဲေန႔စဥ္ေက်ာင္းကိုလာၾကၿပီကိုကိုေျပာသည္။

image

သူမသည္ဒါယဥ္ယဥ္ေက်းေက်းေျပာေနတာအလြန္ခ်ိဳၿမိန္ထုံးစံ၌လူတိုင္းကုသခံခဲ့ရသည္။ သူမသည္သင္တို႔ရွိသမၽွသည္ေန႔စဥ္ေက်ာင္းကိုလာေသာအခါသင္တို႔ကိုငါေန႔စဥ္အေျခခံေပၚမွာေကာင္းတဲ့ပုံျပင္ေတြေျပာျပမယ္လို႔သို႔ေျပာသည္။ ႏွစ္နာရီၿပီးေနာက္ေက်ာင္းကိုပယ္ျဖစ္လာၿပီးငါတို႔ရွိသမၽွသည္ mom, အတူအိမ္သို႔သြား၏။ ဒါဟာသင္ေကာင္းတစ္ဦးေကာင္ေလးတစ္ေယာက္ျဖစ္ေၾကာင္းသူမကဖြင့္ဆိုပါတယ္, ငါ့ mom, ငါ့အထဲမွာအျပဳသေဘာအေျပာင္းအလဲမ်ားကိုျမင္ေသာအခါပထမဦးဆုံးအႀကိမ္ျဖစ္ခဲ့သည္။

Sort:  

ေကာက္ေၾကာင္း

အရမ္းမိုက္တယ္

ရွဳခင္းေလးက အရမ္းမိုက္တယ္

စြန္းစားျခင္းသည္ ဝါသနာတစ္မ်ိဳး

စြန႔္စားျခင္းသည္ စြန္႔လႊတ္ျခင္းမဟုတ္

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by zinnech from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

မလိုအပ္ရင္မစြန္႔စားပါနဲ႔

စြန္႔စားတာ ဝါသနာမပါဘူး

Coin Marketplace

STEEM 0.17
TRX 0.08
JST 0.023
BTC 26660.85
ETH 1597.59
USDT 1.00
SBD 2.15