စာေရးဆရာတစ္​​ေယာက္​လို စာဖတ္​နည္​း

in #esteem5 years ago

1997 ခုႏွစ္တြင္ကၽြန္မမၾကာေသးခင္ကေကာလိပ္ဘြဲ႕ရေျခာက္လလန္ဒန္တွင်နေထိုင်ႏွင့္အင္ဒ႐ူးလြိဳက္ ကပိုင္ဆိုင္နန္းေတာ္ျပဇာတ္႐ုံမွာအလုပ္လုပ္ခဲ့ပါတယ္။ အဆိုပါနန္းေတာ္လန္ဒန္ရဲ့နာမည္ေက်ာ္ West End ၏စိတ္ႏွလုံးထဲမွာလွပတဲ့အနီေရာင္အုတ္ေလး-ပုံျပင္ျပဇာတ္႐ုံႀကီးႏွင့္ရွစ္ႀကိမ္တစ္ပါတ္ကဂီတက Les Miserables တစ္သုံးနာရီစြမ္းေဆာင္ရည္ေသ်ာ။ ေသာေၾကာင့္ေခတ္ေနာက္က်မီး-ေဘးကင္းလုံျခဳံေရးဥပေဒမ်ား, မြိဳ႕၌ရွိသမၽွေသာျပဇာတ္႐ုံတစ္အခ်ိဳ႕ရွိသည္ရန္လိုအပ္သည္ခဲ့သည္
အေရးေပၚ၏အမွု၌စြမ္းေဆာင္မွုကိုၾကည့္အတြင္းမွဝန္ထမ္းအဖြဲ႕ဝင္အေရအတြက္ကို။

image

(ကအနီေရာင္ညစာစားဝတ္စုံဂ်ာကင္အကၤ်ီဝတ္ထားအျပင္) ကၽြန္ုပ္၏အလုပ္ဟာနာယကႏွင့္အတူအေမွာင္ထဲမွာ႐ုပ္ရွင္႐ုံအတြင္းပိုင္းထိုင္ႏွင့္ဘာမၽွမမွားသြားတယ္ေသခ်ာေအာင္ဖို႔ျဖစ္တယ္။ ဒါဟာငါ့အကၽြန္ုပ္သည္လုံျခဳံေရးမေလ့က်င့္ေရးခဲ့ေၾကာင္းႀကီးၾကပ္ေရးမွူးမ်ားႏွင့္ကၽြန္ုပ္တို႔သည္မီးသတ္ဘူးထားရွိမည္ဘယ္မွာမၽွစိတ္ကူးဖို႔အေရးမွမထင္ခဲ့ပါဘူး။ ငါသူတို႔ကိုယ္သူတို႔ရပ်တည်ဖို႔နာယကထြက္ခြာမဆိုဒုကၡရွိခဲ့ပါလၽွင္ကၽြန္မေနာက္ေက်ာေလွကားကဆင္းေျပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္းေတာ္ေတာ္ေလးေသခ်ာခဲ့ပါတယ္။ ငါကအနီေရာင္ေတာက္ေတာက္ညစာစားဝတ္စုံအတြက္အေသခံ၏အဘယ္သူမၽွမရည္ရြယ္ခဲ့။

အဲဒီမွာ႐ုပ္ရွင္႐ုံရဲ့ေလးထပ္တစ္ခုခ်င္းစီအေပၚတပ္စြဲေနတဲ့အနီေရာင္အကၤ်ီႀကီးႏွင့္ငါတို႔ရွိသမၽွသည္အလြန္ေသးငယ္ေသာဓာတ္မီးႏွင့္အတူစာအုပ္ေတြဖတ္ေန, ေနာက္ေက်ာမ်ားတြင္တိတ္တဆိတ္ထိုင္လ်က္ေနျဖင့္အခ်ိန္ကိုလြန္။ ဒါဟာျပဇာတ္႐ုံ-လက္ႏွိပ္ဓာတ္မီးသို႔မဟုတ္လုံးဝမ၏မွိန္အလင္း၌ဖတ္ရွုဖို႔ႀကိဳးစားေနလြယ္ကူသည္မဟုတ္လက္ႏွိပ္ဓာတ္မီးႏွင့္ကစင္ျမင့္ကေနလာမယ့္ shrieks ႏွင့္အသံေတြႏွင့္ေသနတ္သံႏွင့္အတူပင္ျပင္းျပင္းထန္ထန္တုံ႔ျပန္ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြန္မမၾကာခဏတစ္ခုတည္းဝါက်အႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ rereading, တစ္ဦးခ်င္းစီႏွင့္တိုင္းစကားလုံးအေပၚကိုေစ့ေစ့အာ႐ုံစူးစိုက္ခဲ့ၾကရသည္။ တခါတရံကၽြန္မအာ႐ုံၿပံ့လွင်႕ေလ re-ကိုဖတ္ရွုတစ္ခုလုံးကိုအပိုဒ္ခဲ့ရသည္။ ငါသည္ဤပတ္ဝန္းက်င္တြင္ဖတ္ရွုဖို႔႐ုန္းကန္အမၽွငါသည္လမ္းခရီးငါဖတ္ေန-One ခဲ့ေကြာင်းစကားလုံးနားလည္သေဘာေပါက္ဖို႔စတင္ခဲ့တဲ့အခ်ိန္မွာအတိအက်ေရးသားသူစာသားတိက်မ္းစာ၌လာသည္ခဲ့ေကြာင်းထိုနည်းတူအခ်ိန္ျဖစ္ခဲ့သည္။ ငါအေရးအသားစကားလုံးတစ္လုံး-by-စကားလုံး, ဝါက်-by-ဝါက်လုပ္ငန္းစဥ္တခုျဖစ္ပါတယ္သေဘာေပါက္လာတယ္။ ျပဇာတ္႐ုံထဲမွာဖတ္ရွုဖို႔လိုအပ္ေသာျပင္းထန္ေသာအာ႐ုံစူးစိုက္မွုအၾကႇန်ဳပ်ကိုတစ်ခုလုံးကိုစာအုပ္ေတြသို႔အပိုဒ္သို႔စာပိုဒ္တိုမ်ားသို႔ေၾကာင့္စာေရးဆရာမ်ား string ကိုစကားစိတ္ဝင္စားဖို႔နည္းလမ္းအခ်ိဳ႕အသိအမွတ္ျပဳရန္ကူညီေပးခဲ့သည္။

image

ငါသည္ခပ္သိမ္းေသာအေရးအသားေရြးခ်ယ္မွုတစ္ခုစီးရီးပါဝင္ပါသည္သေဘာေပါက္သို႔ေရာက္ၾက၏။ ကၽြန္မေကာလိပ္အတြက္အဂၤလိပ္ကိုအဓိကခဲ့ေပမယ့္ကၽြန္မအစဥ္အဆက္ကိုဖတ္ရွုျခင္းအေၾကာင္းအမ်ားႀကီးစဥ္းစားမစဥ္းစားၾကဘူး။ ငါသည္ခပ္သိမ္းေသာအခ်ိန္ကိုဖတ္ပါ။ ငါသည္ငါ့အတန္းအဘို႔ကိုဖတ္ရွုျခင္းႏွင့္ကြန္ပ်ဴတာေပၚမွာႏွင့္တစ္ခါတစ္ရံေပ်ာ္စရာအဘို႔, ဒါေပမယ့္ငါတကယ္စာဖတ္ျခင္းႏွင့္စာေရးျခင္းအၾကားအေရးႀကီးေသာဆက္သြယ္မွုစဥ္းစားဘယ္ေတာ့မွႏွင့္မည္ကဲ့သို႔တစ္ဦးအထူးသျဖင့္လမ္းအတြက္ဖတ္ေနငါ့ကိုလည္းပိုေကာင္းတဲ့စာေရးဆရာလုပ္နိုင္မည္ျဖစ္သည္။

Sort:  

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by zinnech from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Coin Marketplace

STEEM 0.17
TRX 0.09
JST 0.027
BTC 26904.60
ETH 1667.96
USDT 1.00
SBD 2.22