ပညာေရး

in #esteem5 years ago

ပညာေရးလူတိုင္း၏အသက္တာ၏ေကာင္းဖို႔အတြက္အလြန္လိုအပ္ေသာသည္ႏွင့္, အရွင္ငါတို႔ရွိသမၽွသည္အသက္တာ၌ပညာေရး၏အေရးပါပုံကိုသိသင့္ပါတယ္။
ဒါဟာကၽြန္ေတာ္တို႔ကိုဖြျခင္းႏွင့္အသက္တာ၏ကဏ္ဍအတြက္ကၽြန္ေတာ္တို႔ကိုျပင္ဆင္ၾကရသည္။

image
Photo google

အဆိုပါပညာေရးစနစ္ဖြံ့ၿဖိဳးမွုနည္းပါးေနေသးေသာတိုင္းျပည္ေဒသမ်ားအစားအစိုးရက run ပညာေရးဆိုင္ရာအသိပညာအစီအစဥ္မ်ားကိုအမ်ားႀကီးဆဲအားနည္းေနတယ္။
ထိုကဲ့သို႔ေသာေဒသမ်ားတြင္ေနထိုင္ေသာလူမ်ားသည္အလြန္သူတို႔သည္ဆင္းရဲသားျဖစ္ၾက၏သာအခ်ိဳ႕ေသာအေျခခံလိုအပ္ခ်က္မ်ားစီစဥ္၎တို႔၏တစ္ေန႔လုံးျဖဳန္းေနၾကတယ္။
သို႔ရာတြင္ထိုသို႔တိုင္းျပည္တိုင္းေထာင့္ရွိသင့္ေလ်ာ္ေသာပညာေရးစနစ္၏ျဖစ္နိုင္ေျခေစရန္လူတိုင္းကက်ယ္ျပန္႔အားထုတ္မွုလိုအပ္ပါတယ္။

ဒါဟာတိုင္းျပည္အတြက္ပညာေရးစနစ္၏အဆင့္ကိုျမႇင့္တင္ရန္လူတိုင္းတက္ႂကြစြာပါဝင္ေဆာင္ရြက္ရန္လိုအပ္သည္။
ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ေကာလိပ္မ်ားမ်ား၏အခြင့္အာဏာကသူတို႔ေၾကာင်းသားျမား၏အက်ိဳးစီးပြားႏွင့္အသိခ်င္စိတ္ကိုလွုံ႔ေဆာ္နိုင္ရန္အတြက္ပညာေရးအခ်ိဳ႕ကိုကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကို set up သင်႕သည်။
အဆိုပါေၾကးဖြဲ႕စည္းပုံကိုလည္းေၾကာင့္ျမင့္မားေသာအဖိုးအခဖြဲ႕စည္းပုံ၏အျဖစ္က်ယ္ျပန္႔အဆင့္အထိေဆြးေႏြးတင္ျပရပါမည္ေက်ာင္းသားမ်ားအမ်ားစုလူတို႔တြင္အသက္တာကိုအမွုအမ်ိဳးမ်ိဳးရွိသမၽွရွုေထာင့္မွာရွိတဲ့ကြာဟမွုေဆာင္တတ္၏ထားတဲ့သူတို႔ရဲ့ပညာေရးအရင္အဦးေနရာနိုင္ျခင္းျဖစ္လာသည္။
လူတိုင္းအတြက္ပညာေရးအတြက္တန္းတူေရးရသင့္တယ္ဒါမွပညာေရးလူ႔သတၱဝါ၏ပထမဦးဆုံးႏွင့္အဓိကမွန္သည္။

ငါတို႔ရွိသမၽွသည္အေပါင်းတို႔သတိုင္းျပည္မွတဆင့္လူတို႔တြင္တန္းတူညီမၽွမွုအျဖစ္တန္းတူတစ္ဦးခ်င္းဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကိုေဆာင္ၾကဥ္းရန္အဘို႔အပညာေရးမ်ားအတြက္အေဆာက္အဦအတြက္လက္က်န္ေငြကိုလုပ္ရေပမည္။
ပညာေရးအလြန္အျပဳသေဘာေဆာင္တဲ့လမ္းအတြက္သူတို႔ကိုပတ္လည္ရွိအရာႏွင့္အနက္ကိုေဘာ္ျပဖို႔အတြက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမွာလူတိုင္းနိုင္ပါတယ္။

image
Photo google

ဒါဟာကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ့ကိုယ္ခႏၶာ, စိတ္ကိုစိတ္ဝိညာဥ္အၾကားခ်ိန္ခြင္လၽွာကိုဆက္လက္ထိန္းသိမ္းထားဖို႔ကူညီေပးသည္အျဖစ္ပညာေရးနည္းပညာေနာက္ထပ္လိုအပ္ေသာတိုးအားေပးအားေျမႇာက္။
ဒါဟာသူတို႔ရဲ့နိုင္ငံေတြ၏တိုးတက္မွုႏွင့္ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္မွုအတြက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြက္တစ္ဦးခ်င္းစီလူေနမွုတက္ႂကြစြာပါဝင္မွုကိုအားေပးအားေျမႇာက္။
ဒါဟာလူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြက္ဘုံယဥ္ေက်းမွုႏွင့္တန္ဖိုးမ်ားကိုဖြံ့ၿဖိဳးဆဲခြင်းအားဖြင်႕ႏွစ္ဦးစလုံးလူမွုေရးအရႏွင့္စီးပြားေရးအရႀကီးထြားဖို႔လူတိုင္းနိုင္ပါတယ္။

Sort:  

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by zinnech from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Loading...

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.09
JST 0.028
BTC 27064.64
ETH 1658.98
USDT 1.00
SBD 2.23