ကြာရွင္း၏အေၾကာင္းတရားမ်ား

in #esteem5 years ago

ကြာရွင္းမွုႏွုန္းအိမ္ေထာင္ေရးမွာသိပ္ေအာင္ျမင္မွုမျမင္နိုင္ပါဘူးတဲ့ကမၻာႀကီးမွေထာက္ျပတာပါ။ ကြာရွင္းမွုႏွုန္းကုလသမဂၢပုံမွန္ ထိုမိန်းမတြက္ခ်က္နိုင္ေအာင္ျမင့္မားသည္ဥပမာ, ေမာ္လဒိုက္အတြက္, အသက္ 30 အသုံးျပဳပုံသုံးႀကိမ္ (အိမ္ေထာင္ေရးအႀကံဉာဏ္) ကြာရွင္းခဲ့သည္။ ဤအျမင့္မားတဲ့ကြာရွင္းမွုႏွုန္း၏အေၾကာင္းတရားမ်ားဘာေတြလဲ? အဓိကအေၾကာင္းရင္းမ်ားရွိေနပါသည္။

image

တဓိကအေၾကာင္းရင္းျဖစ္ပါတယ္။ ေဖာက္ျပန္လက္ထပ္ေသာသူတို႔အားအမ်က္ေဒါသႏွင့္မေက်နပ္မွုကိုျဖစ္ေပၚေစသည္, မၾကာခဏစုံတြဲမ်ားရွိသည္စိတ္ခံစားမွု ကိုဆိတ္ကြယ္ရာမ်က္ရည္။ ေဖာက္ျပန္၏တဦးတည္းျဖစ္ရပ္အႀကံေပးျခင္းမွတဆင့္ေျဖရွင္းနိုင္ပါသည္ေသာ္လည္း ေရးရာမ်ိဳးစုံအေကာင့္မ်ားေသာအားျဖင့္ကြာရွင္းမွု။

ကလူကြာရွင္းရအဘယ္ေၾကာင့္ေနာက္ထပ္အဓိကအေၾကာင္းျပခ်က္ပိုက္ဆံျဖစ္ပါတယ္။ ကြဲျပားျခားနားေသာအသုံးစရိတ္အေလ့အထမ်ား, ဆန္႔က်င္ဘက္ဘ႑ာေရးရည္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ေငြမရွိျခင္းဟာလက္ထပ္ထိမ္းျမား မွာအႀကီးမ်ိဳးထုတ္လုပ္နိုင္သည္။ ထိုစုံတြဲကေလးေတြရွိပါတယ္ရွိလၽွင္, ပိုက္ဆံ ပို. ပင္အေရးပါေသာအဆက္ဆံေရး၏ေရရွည္တည္တံ့ဖို႔ျဖစ္လာသည္။

ဒါဟာအေသးအဖြဲထင္ရေသာ္လည္း, ဆက္သြယ္ေရး၏မရွိျခင္းကြာရွင္းမွုအတြက္အျခားေသာ့ခ်က္အေၾကာင္းရင္းျဖစ္ပါတယ္။ တဦးတည္းဒါမွမဟုတ္အိမ္ေထာင္ေရးမွာႏွစ္ဦးစလုံးမိတ္ဖက္သူတို႔စနစ္တက်သူတို႔ကိုယ္သူတို႔ေဖာ္ျပလို႔မရပါဘူးခံစားရတယ္, ဒါမွမဟုတ္သူတို႔စကားကိုနားေထာင်ခံၾကသည္မဟုတ္ခံစားရလၽွင္, မေက်နပ္မွုလြယ္ကူစြာ တြင္အေျခခ်ေနထိုင္နိုင္ပါတယ္။ ေအာ္ဟစ္ျခင္းႏွင့္ၾကားျဖတ္စုံတြဲတစ္တြဲကိုေကာင္းစြာဆက္သြယ္မရေၾကာင္းဘုံနိမိတ္လကၡဏာမ်ားျဖစ္ၾကသည္။

အခ်ိဳ႕လူမ်ားကသူတို႔၏လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားႏွင့္အတူသူတို႔ရွိသည္အျငင္းပြားမွုမ်ားပမာဏကိုမခံမရပ္နိုင္။ စုံတြဲမ်ားအဆက္မျပတ္ ေနတယ္ဆိုရင္, လက္ထပ္ထိမ္းျမား၏ဝမ္းေျမာက္စရာအေၾကာင္း မွတဆင့္မျပနိုင္ပါ။ ျငင္းခုံေလ့က်န္းမာဆက္ဆံေရးအတြက္မရွိမျဖစ္ေသာအရာ, အျခားသူတစ္ဦးရဲ့အျမင္နားလည္ေပးနိုင္ျဖစ္ျခင္းမဟုတ္ထံမွရပ္တ။

ကံမေကာင္းစြာပဲအေလးခ်ိန္အျမတ္အမ်ားအျပားကွာရွင်းေစပါတယ္။ စုံတြဲတစ္တြဲႏွစ္ဦးစလုံးဂ်ပိန္အျဖစ္ထြက္စတင္ခဲ့ၿပီးႏွင့္တဦးတည္းလုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ေၾကာင္းမိတ္ဖက္ဖို႔ဆြဲေဆာင္မွုကိုဆုံးရွုံးေစျခင္းငွါ, အဝလြန္ျဖစ္လာခဲ့သည္လၽွင္ေျပာပါ။ သူတို႔တစ္ဦးရင္ခုန္စရာလမ္း တြင္အတူအဆင္ေျပမခံစားရဘူးတစ္စုံတစ္ဦးကိုတစ္ဦးဆက္ဆံေရးအတြက္တည္းခိုကုန်မရနိုင်အျဖစ္ဆြဲေဆာင္မွု၏ဆုံးရွုံးမွု, ကြာရွင္းစာတမ္းမ်ားအတြက္ဖြင့္ဖို႔အမ်ားႀကီးျဖစ္ေပၚေစသည္။

image

ကြာရွင္း၏ေနာက္ထပ္ထင္ရွားတဲ့အေၾကာင္းမရွိမိုေမၽွာ္လင့္ခ်က္မ်ားျဖစ္ပါသည္။ လက္ထပ္ထိမ္းျမားအတြက္လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ား စာတမ္းမ်ားလက္မွတ္ထိုးမတိုင္မီရဲ့တစ္ဦးခ်င္းစီကတျခားေမၽွာ္လင့္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္. ေဆြးေႏြးရန္ရန္အဘို႔အမိတ္ဖက္မၾကာခဏမိတ္ဖက္အထဲတြင္က်င္းပရန္တံ့ေသာအရာကိုအိမ္ေထာင္ေရးပါဝင်သျဖင့္, ရာထူးအမ်ိဳးမ်ိဳးေမၽွာ္လင့္ခ်က္မ်ားရွိသည္အျဖစ္ကေကာင္းလွ၏။ တခါတရံတဦးတည္းလုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္သူသို႔မဟုတ္သူမ၏လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ကသတိမထားမိဘဲလက္ထပ္ဘို႔ျမတ္ေသာေမၽွာ္လင့္ခ်က္မ်ားရွိပါလိမ့္မယ္။

ခ်စ္ျခင္းေမတၱာလက္ထပ္ရရန္ပဓာနအေၾကာင္းရင္းျဖစ္သင့္ေသာ္လည္း, ကပုံရသည္, ရင်းႏွီးတဲ့မရွိျခင္းအမ်ားအျပားစုံတြဲမ်ားကြာရွင္းဖို႔ကိုျဖစ္ေပၚေစသည္။ အိမ္ေထာင္သည္၎တို႔၏လက္ထပ္ထိမ္းျမား၏အစအဦး၌အခံစားမိေၾကာင္းအဆိုပါရင္ခုန္စရာ, ဒါနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးပင္႐ူးေနၿပီခ်စ္ျခင္းေမတၱာေနာက္ဆုံးမွာေျပသည္။ ဒါဟာသဘာဝပါပဲ, ဒါေပမယ့္ဘယ္လိုမိတ္ဖက္လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအဆက္အသြယ္၌ဤက်ဆင္းျခင္းႏွင့္အတူကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းေလ့အနာဂတ္လက္ထပ္ထိမ္းျမား ထုတ္ေဝ့ပါလိမ့္မယ္ဘယ္လိုဆုံးျဖတ္ခဲ့ၾကသည္။

Sort:  

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by zinnech from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Coin Marketplace

STEEM 0.17
TRX 0.08
JST 0.022
BTC 26421.51
ETH 1608.55
USDT 1.00
SBD 2.16