အတန္းေဖာ္

in #esteem5 years ago

က်ေနာ္တို႔ကက်ေနာ္တို႔ရဲ့ဆရာမ်ားကၽြန္ေတာ္တို႔ကိုအေၾကာင္းကိုေျပာပါကဘာလဲ, တစ္ဦးဆူညံေတြအမ်ားႀကီးရွိပါတယ္။ ဤသည္ Ah က Keong ဖို႔အႀကီးအက်ယ္ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ သူကကၽြန္ေတာ္တို႔ကိုလူအေပါင္းတို႔၏ noisiest ျဖစ္ပါတယ္။ သူ၏အသံသည္ႏြားဖားဒါေပမယ့္ပိုမိုက်ယ္ေလာင္ ကို၏တူ၏။ ဒါဟာသူညင္သာစြာေျပာဆိုမရနိုင်ေသာပုံရသည္။ တကယ္ေတာ့သူကသူကိုေအာ္, စကားေျပာမထားဘူး။ ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္နိုင္တဆယ္သားသမီးမ်ား၏သူ႔မိသားစုႏွင့္အတူမိမိအလူေနမွုေၾကာင့္ႏွင့္အတူလုပ္ဖို႔တစ္ခုခုရွိပါတယ္။
ဒီဆူညံစည္းခုႏွစ္တြင္ခဲအစဥ္အဆက္မိမိႏွုတ္ကိုဖြင့္လွစ္သူတစ္ဦးလူကေလးေနထိုင္ပါတယ္။ ဤသည္ လာမယ့္ငါ့ထံသို႔ထိုင္ေသာေကာင္ေလးသည္။ သူတဦးတည္းသူတစ္ဦး Sissi ေၾကာင္းထင္မယ္လို႔ထိုကဲ့သို႔ေသာႏူးညံ့သိမ္ေမြ႕ျခင္းႏွင့္ေပ်ာ့ေပ်ာင္းေသာသတၱဝါျဖစ္၏။ ဒါကဒါေၾကာင့္မဟုတ္ပါဘူး။ အဘယ္သူမၽွမကသူေက်ာင္းရဲ့ရာေတးကလပ္အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးသည္တဦးတည္းကသူ႔ကိုမေခၚဝံ့။

image

ထိုအခါေဒါရစ္ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ့လူတန္းစားေမာ္နီတာရွိေသး၏။ သူမသည္ညာဘက္ဆရာရဲ့စားပြဲေပၚမွာမ်ား၏ေရွ႕ေမွာက္၌ထိုင္ေတာ္မူ၏။ သူမသည္အေပါင်းတို႔သဆရာမ်ားသူမ၏ကိုခ်စ္ေၾကာင္းထိုကဲ့သို႔စံျပေက်ာင္းသားျဖစ္ပါတယ္။ ငါတို႔ရွိသမၽွသည္သူမသူေဌးကိုအလွည့္ပတ္မမ်ားအတြက္သူမ၏ခ်စ္ၾကတယ္။ သူမသည္ရွည္လ်ားလြန္ခဲ့တဲ့ေၾကာင္းလုပ္ေနတာတက္ေပးထားတယ်။ သူမမအားလုံးဆရာလုံေလာက္ေသာေျမျဖဴေတြသုံးၿပီးရွိသည္ႏွင့္စာသင္ခန္းသန္႔ရွင္းတဲ့ေၾကာင္းကိုေသခ်ာေစရန္ျဖစ္ပါသည္။

image

ညာဘက္အတန္း၏ေနာက္ေက်ာမွာကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ့အတန္းအစားအိပ္ခ်င္-ေခါင္းကိုထိုင္ေတာ္မူ၏။ ဖ်ာကိုအျခားသူမ်ားထက္ ပို. အိပ္စက္ျခင္းလိုပုံရသည္။ သူကသင္ခန္းစာေတြအၾကားမွာရွိတဲ့ေၾကာင္-ခဏတာေမွးစက္ခ်ိန္ဖမ်းတယ်။ အဆိုပါအံ့ဖွယ်အရာကသူလုနီးပါးခ်က္ခ်င္းအိပ္ေပ်ာ္နိုင်ေသာေကြာင်႕ဖြစ်သည်။ ဆရာတစ္ဦးသင္ခန္းစာၿပီးေနာက္အရြက္ယခုအခ်ိန္တြင္, ရဲ့ဆိုးဆိုးရြားရြားေဟာက္တတ္တဲ့ကို ႏွင့္ကၽြန္ေတာ္သူျပန္မွာျဖစ္ပါတယ္သင္တို႔သိၾက၏။ လာမယ့္ဆရာေရာက္ရွိသည့္အခါထူးျခားသူႏွိုး။

တိုင္းလူတန္းစားတစ္ဦးလူရႊင္ေတာ္ရွိပါတယ္။ ကၽြန္ုပ္တို႔၏လူတန္းစားမဟုတ္ရင္ အဆိုပါလူရႊင္ေတာ္" အျဖစ္လူသိမ်ားဂ်က္ရွိပါတယ္။ သူကဆရာမရဲ့ကုလားထိုင္ေပၚစာသင္ခုံမ်ားႏွင့္အမွုန္႔ေျမျဖဴေတြသုံးၿပီး '' မိန္းကေလးမ်ားအတြက္ဘား, ေဘာင္းဘီက 'ေယာက္်ားေလးမ်ားအေပၚအၿမီးခ်ၿပီးအခ်ိဳ႕သည္ေနာက္ေျပာင္မွုမ်ားသို႔မဟုတ္အျခားေသာအထိအျမဲျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တစ္ဦးကမိန္းကေလးေယာက္်ား-ဆရာမ်ားကသူတို႔ေဘာင္းဘီ၏ထိုင္ခုံေပၚမွာေျမျဖဴေတြသုံးၿပီးန္းက်င္ ဆူညံေအာ္ဟစ္သို႔မဟုတ္ေတြ႕ျမင္ၾကားလၽွင္ဒါက်ေနာ္တို႔ ေနာက္တဖန္ဒဏ္ခတ္ေတာ္မူေၾကာင္းကိုငါသိ၏။

image

အျခားအတန္းေဖာ္မ်ားလြန္းမိမိတို႔ကိုယ္ပိုင္ထူးျခားတဲ့စရိုက္ရွိသည္။ တစ္ခုခ်င္းစီကိုကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ့လူတန္းစားမွသူသို႔မဟုတ္သူမ၏စိတ်အပိုင်းေစတယ္။ အားလုံးအားလုံးအတြက္က်ေနာ္တို႔ျဖစ္ေကာင္းအခ်ိန္မ်ားတြင္နည္းနည္းဆူညံေနေသာကေလးငယ္မ်ား၏အုပ္စုတစုရွိပါတယ္, ဒါေပမယ့္တျပင္လုံးကိုအေပၚေကာင္းမြန္စြာျပဳမူျခင္းႏွင့္အတူျဖစ္သာယာေသာေနၾကသည္။

Sort:  

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by zinnech from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

အတန္​း​ေဖၚ​ေတြလည္​းအ​ေန​ေဝးရင္​စိမ္​းသြားၾကတာပဲ

အရမ္​းမိုက္​တဲ့ကိုယ္​လံုး

အတန္​း​ေဖာ္​တိုင္​းသူငယ္​ခ်င္​း​ေကာင္​းမဟုတ္​ဘူး

Coin Marketplace

STEEM 0.17
TRX 0.09
JST 0.026
BTC 26909.73
ETH 1670.60
USDT 1.00
SBD 2.24