အင္တာနက္၏သမိုင္း

in #esteem5 years ago

အင္တာနက္ကိုတစ္ကမၻာလုံးဆိုင္ရာက်ေနာ္တို႔ဆက္သြယ္ဖို႔လမ္းကိုေျပာင္းလဲခဲ့ေၾကာင္းျဖစ္ရပ္ဆန္း, စီးပြားေရးျပဳဆိုင္ႏွင့္ေယဘုယ်အားျဖင့္ကၽြန္ုပ္တို႔၏အသက္တာအသက္ရွင္ေနထိုင္သည္။ သူတို႔ဘယ္လိုအင္တာနက္ကိုက်င့္ေသာအက်င့္ႏွင့္၎၏သမိုင္းအေၾကာင္းေမးခဲ့ၾကပါလၽွင္သို႔ေသ်ာလည်းလူအျမားစုက, သူတို႔အေနနဲ႔တိက်အေျဖေပးနိုင္လိမ့္မည္မဟုတ္။ အင္တာနက္ေပၚတြင္၏စႏွင့္ ပတ္သက္. အမ်ားျပည္သူအားအသိေပးနိုင္ဖို႔အတြက္က်ေနာ္အေသးစိတ္ေအာက္ပါအပိုဒ္၎၏အခ်ိန္ဇယားမည္။

image

အင္တာနက္ဖန္တီးမွုနားမလည္ဖို႔က်ေနာ္တို႔အီလက္ထေရာနစ္ကြန္ပ်ဴတာမ်ားကိုပထမဦးဆုံးတီထြင္ခံရေသာအခါ 1950 ျပန္သြားဖို႔ရွိသည္။ က်ယ္ျပန္႔ေသာဧရိယာကြန္ယက္မ်ား၏ concept ကိုအေမရိကန္, ျပင္သစ္, အဂၤလန္ (Kim က, ေဗ်ာင္ Keun) တြင္ကြန္ပ်ဴတာသိပၸံဓါတ္ခြဲခန္းထဲမွာဖြဲ႕စည္းရန္စတင္ခဲ့သည္။ ဒါေပမယ့္က်ယ္ျပန္႔ေသာဧရိယာကြန္ယက္ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔အစစ္အမွန္တြန္းအားေပးယင္း၏ ARPANET စီမံကိန္းသို႔မဟုတ္အဆိုပါအဆင့္ျမင့္သုေတသနပေရာဂ်က္မ်ားေအဂ်င္စီကြန္ယက္ႏွင့္တကြ, 1960 ခုႏွစ္တြင္ကာကြယ္ေရးအေမရိကန္ဦးစီးဌာနထံမွလာ၏။ 1969 ခုႏွစ္တြင္ပထမဦးဆုံးသတင္းစကားသည္ Stanford Research Institute (Kim က, ေဗ်ာင္ Keun) မွာဒုတိယကြန္ယက္ကို node ကိုမွကယ္လီဖိုးနီးယားတကၠသိုလ္မွကြန္ပ်ဴတာသိပၸံပါေမာကၡ Leonard ကွန်ယက်တိုဓာတ္ခြဲခန္းကေန ARPANET ၏အသုံးျပဳမွုႏွင့္အတူေစလႊတ္ေတာ္မူခဲ့သည္။

ဒီဆန္းသစ္တီထြင္မွုႏွင့္အတူ NPL, ARPANET, Tymnet ကဲ့သို႔ packet ကို switching ကြန္ရက္မ်ားက Network, CYCLADES ႏွင့္ Telenet ပညာရည္ခၽြန္ခဲ့ၾကသည္။ ထိုကြန္ယက္မ်ားကြဲျပားျခားနားေသာဆက္သြယ္ေရး protocol မ်ားအလုပ္သမား 1960 ျပည့္ေႏွာင္းပိုင္းနဲ႔အေစာပိုင္း 1970 (အင္တာနက္ Society က) တြင္တီထြင္ခဲ့သည္။ Donald Davies တစ္ဝေလကြန္ပ်ဴတာသိပၸံပညာရွင္သည္ U.K. အတြက္အမ်ိဳးသား႐ူပေဗဒဓာတ္ခြဲခန္း (Yates, ဒါဝိဒ္သည္) မွာ 1967 ခုႏွစ္တြင္ switching packet ကိုတင္ျပသည့္အခါေနာက္ထပ္သိသာထင္ရွားေသာအျဖစ္အပ်က္ျဖစ္ပ်က္ခဲ့သည္။

image

ေနာက္ဆုံးတြင္ထို ARPANET စီမံကိန္းကိုသတင္းအခ်က္အလက္ packets ေတြကို routing တစ္ခုကို (မရွိမျဖစ္လိုအပ္တဲ့ကြန္ယက္အလႊာ) တံခါးေပါက္မွတဆင့္အမ်ားအျပားကြန္ယက္ကြန္ပ်ဴတာကြန္ယက္ကိုခ်ိတ္ဆက္မ်ား၏အေလ့အက်င့္ျဖစ္ေသာ internetwork ၏ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္မွု, မွဦးေဆာင္ခဲ့သည္။ ဒါေၾကာင့္ network ကို messaging ႏွင့္ packet ကို switching ကြန္ရက္မ်ား၏တီထြင္မွု internetwork ဖန္တီးအဓိကက်တဲ့က႑ခဲ့ၾကသည္။ ထိုအတီထြင္မွု၏စကားေျပာ, အင္တာနက္ပရိုတိုေကာ suite ကို၏ဖန္တီးမွု 1970 ခုႏွစ္တြင္လူးဝစ္ Pouzin (စီးပြားေရးပညာရွင္) ကညႊန္ၾကားထားျပင္သစ္စီမံကိန္းကို CYCLADES အတူ ARPANET န္ထမ္းမ်ားကတီထြင္ခဲ့သည္။ ဒါေၾကာင့္လူသား၏မ်ားစြာေသာအျခားေသာ့ခ်က္တီထြင္မွုကဲ့သို႔အင္တာနက္ကိုအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာျမစ္မ်ားကေနေမြးဖြားခဲ့သည္။

Sort:  

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by zinnech from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.09
JST 0.024
BTC 28066.16
ETH 1689.72
USDT 1.00
SBD 2.26