အိပ္​​ေရးပ်က္​ျခင္​း၏ဆိုးက်ိဳး

in #esteem5 years ago

လူတိုင္းအနည္းဆုံးတစ္ႀကိမ္သူတို႔ဘဝအတြက္တစ္ခုလုံးကိုညဥ့္တစ္ေလၽွာက္လုံးနိုးတည္းခိုခဲ့သည္။ အမ်ားအားျဖင့္, ညဉ့္လုံးတက္ျဖစ္ျခင္းပါတီေက်ာင္းသားမ်ားကို-ေလ့အထက္တန္းေက်ာင္းသို႔မဟုတ္ေကာလိပ္တစ္ခုေရြးခ်ယ္မွုျဖစ္၏ အလြန္အကၽြံတာဝန္ရွိလုပ္သားမ်ားႏွင့္ေစခ်င္တာေလးမ်ိဳးလည္းမိမိတို႔၏တာဝန္မ်ားကိုအလုပ္လုပ္အတွက်အိပ်ညျဖဳန္းဖို႔ေလ့ရွိပါတယ္။ ဒါဟာက်ယ္ျပန္႔ (အိပ္စက္ျခင္း၏ပုံမွန္မရွိျခင္းကိုဆိုလိုသည္) ကိုအိပ္မေပ်ာ္မတူဘဲအိည၏စုံတြဲတစ္တြဲယခုၿပီးေတာ့အမ်ားႀကီးထိခိုက္မွုမပြဳနိုင်သည်, ယုံၾကည္ၾကသည္။ ကံမေကာင္းစြာပဲ, ဒီအခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာကာလအဘို႔အပင္တစ္ခ်ိန္ကစစ္မွန္တဲ့-ျဖစ္ျခင္းနိုး 24 နာရီမကန်ျးမာေရးကိုအေပၚမႏွစ္ၿမိဳ႕ဖြယ္သက္ေရာက္မွုရွိပါတယ္။

image

လူတိုင္းအိပ္စက္ျခင္းမရွိဘဲသုံးစြဲေနတဲ့ညဥ့္သိတယ္ (သို႔မဟုတ္အနည္းငယ္သာအိပ္ေပ်ာ္ျခင္းရွိျခင္း) ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္ျခင္းႏွင့္နံနက္ယံ၌မေကာင္းတဲ့ခံစားခ်က္ျဖစ္ေပၚနိုင္ပါတယ္; အမ်ားအျပားကဒီေပ်ာ္စရာသို႔မဟုတ္တန္ဖိုးရွိရွိအလုပ္သမားတစ္ဦးညေသးငယ္တဲ့ေစ်းႏွုန္းကိုစဥ္းစားလိမ့္မယ္။ သို႔ေသာ္အမ်ားအျပားအတွက်အိပ်ညကပိုေလးနက္စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာသက္ေရာက္မွုျဖစ္ေပၚေစနိုင္သည္။ အထူးသျဖင့္, အာ႐ုံစူးစိုက္ရန္ႏွင့္ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ရန္သင့္စြမ္းရည္ကိုသိသာစြာေလ်ာ့နည္းက်ဆင္းလိမ့္မည္ တစ္ျမဴဆိုင္းဦးေႏွာက္ႏွင့္မရွင္းလင္းစဥ္းစားေတြးေခၚရွိျခင္းအျဖစ္အိပ္ေပ်ာ္လယ္ပိုင္းေန႔ကျပဳတ္က်ျဖစ္နိုင္ေခ်အႏုတ္လကၡဏာသက္ေရာက္မွုအၾကားလည္းျဖစ္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ေရရွည္ရွုေထာင့္ရွိကန်ျးမာေရးသက္ေရာက္မွုအမ်ားႀကီးပိုဆိုးေနေသာေခါင္းစဥ္: ဒီေတာ့အေပၚအဝလြန္ျခင္း, ေသြးတိုး, ႏွလုံးေရာဂါ, ဆီးခ်ိဳက်ေရာက္ေနတဲ့။

ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္ျခင္းႏွင့္အိပ္သည့္ေရခဲေတာင္မ်ား႐ုံအစြန္အဖ်ားျဖစ္ၾကသည္။ အထူးသ, ဆြီဒင္မွကၽြမ္းက်င္သူမ်ားတစ္ဦးေပ်ာ့ျပင္းစြာထိခိုက္လွုပ္ရွားျခင္းမွတညဥ့္အိပ္ေရးပ်က္၏အက်ိဳးသက္ေရာက္မွုမ်ားႏွင့္ႏွိုင္းယွဥ္ပါ။ သူတို႔ကက်န္းမာလူပ်ိဳ၏အုပ္စုတစုတဦးတည္းညဥ့္ 8 နာရီအိပ္, ၿပီးေတာ့အျခားညဥ့္အိပ္ေပ်ာ္ရာမွၾကားေနအရာအတြက္ေလ့လာမွုျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ အဆိုပါအတွက်အိပ်ညဥ့္ၿပီးေနာက္ေယာက္်ားထံမွယူေသြးနမူနာ (အျပည့္အဝၿငိမ္ဝပ္စြာေနညဥ့္ၿပီးေနာက္ယူနမူနာႏွိုင္းယွဥ္) ဦးေႏွာက္ဆဲလ္ေတြပ်က္စီးမွုကိုနဲ႔ဆက္စပ္ အမွတ္အသားမ်ား၏ 20% တိုးေဖာ္ျပခဲ့တယ္။ "အလုပ္မျဖစ္အိပ္စက္ျခင္းကက်န္းမာေရးျပႆနာမ်ား၏အကြာအေဝးႏွင့္ဆက္စပ္လ်က္ရွိသည္, ၾကႇန်ဳပ်တို႔အလုံအေလာက္အိပ္ေပ်ာ္ျခင္းရတဲ့မဟုတ္ငါတို႔ဦးေႏွာက္ဒဏ္ရာရေနတဲ့အေၾကာင္းဖြင့္လိုၾကည့္," ဒဗလ်ဴက ေဆာင္းရာသီ, အတြက္မာဂ်က္ဖာဆန္အိပ္စက္ျခင္းေဆးပညာစင္တာေဆးဘက္ဆိုင္ရာညႊန္ၾကားေရးမွူးကေျပာပါတယ္။

image

တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ယင္းေလ့လာမွုအခ်ိဳ႕ရလဒ္မ်ားကိုအံ့ၾသစရာရွိၾက၏။ အသစ္ေသာသုေတသနအရ, အိပ္စက္ျခင္းမရွိဘဲတဦးတည္းညဥ့္နိုးနိုးကြားကြားအဘို႔, အထူးသျဖင့္တာဝန္ရွိသည္ဦးေႏွာက္-တစ္ဦးပစၥည္းဥစၥာအတြက္ ၏အဆင့္ဆင့္တိုးျမႇင့္ေပးနိုင္သည္။ သိပၸံပညာရွင္မ်ားပိုၿပီး ထုတ္လုပ္အသုံးျပဳပုံဦးေႏွာက္အတွက်အိပ်ညဥ့္၏အႏုတ္လကၡဏာသက္ေရာက္မွုမ်ားအတြက္ေလ်ာ္ေၾကးေပးဖို႔ႀကိဳးစားပါတယ္ေၾကာင္းယုံၾကည္; ဆဲေလ့လာမွုအရသိရသည္အိပ္ေရးပ်က္ေၾကာင့္ျဖစ္ရတဲ့သိျမင္လိုေငြျပမွုသိသိသာသာရွိေနဆဲျဖစ္ပါသည္။ ဦးေႏွာက္အတြက္တိုးျမႇင့္အိပ္စက္ျခင္း ကို၏သက္ေရာက္မွုတစ္ခုအစားထိုးတုံ႔ျပန္မွုအျဖစ္အိပ္ေရးပ်က္ၿပီးေနာက္တိုးျမႇင့္ေစျခင္းငွါ," ေဆးပညာတကၠသိုလ္ ျပည္နယ္၏ Ph.D ကေျပာပါတယ္

Sort:  

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by zinnech from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.09
JST 0.028
BTC 27064.64
ETH 1658.98
USDT 1.00
SBD 2.23