အိမ္နီးနားခ်င္း

in #esteem5 years ago

ကၽြန္ေတာ္တို႔အေတာ္မ်ားမ်ားအိုးအိမ္ တြင္ေနထိုင္ၾကသည္။ ငါတဦးတည္းအတြက္ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ေနထိုင္ေနၾကရသည္။ တစ္ဦးအိမ္ယာအိမ္ၿခံေျမတွင်နေထိုင်နဲ႔ပတ်သက်တဲ့အရာတစ်ခုမ်ားစြာကိုအိမ္နီးခ်င္းမ်ားရွိသည္ဆိုေသာအခ်က္ျဖစ္ပါသည္။
ညာဘက္အေပၚကိုငါ့အိမ္ေဘးမွာအဘယ္သူ၏မိဘမ်ားကအျမဲအၿမိဳးသားအအျမဲတမ္းခံရဖို႔ပုံရသည္တစ္မိသားစုေနထိုင္သည္။ သူတို႔သည္အစဥ္မျပတ္အမ်က္ထြက္ေပၚလာဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ကၽြန္မအလြန္ေကာင္းစြာကသူတို႔ကိုမသိရပါဘူး။ ဘယ္ေတာ့မွမယ့္ေန႔ရက္ကိုငိုအၿမိဳးသားအၾကားနာႏွင့္မိဘမ်ားကသူတို႔ရဲ့အသံေတြကိုရဲ့ထိပ္မွာေအာ္ဟစ္ျခင္းမရွိဘဲျဖတ္သန္းပါတယ္။

image

ငါ့အိမ္ကို၏အျခားဘက္ျခမ္းတြင္, သို႔ေသာ္အလြန္တိတ္ဆိတ္ျခင္းႏွင့္ယဥ္ေက်းမိသားစုေနထိုင္သည္။ မစၥတာ အလြန္ေကာင္းစြာသူ႔မိသားစုကိုစီမံခန္႔ခြဲရန္ပုံရသည္သူတစ္တိတ္ဆိတ္ရွိ၏။ သူကတျခားမိသားစုတစ္ခုထက္ပိုၿပီးျဖစ္ေသာသားသမီးေလးေယာက္ရွိၿပီးေသာ္လည္းသူ႔ကိုငါသူ၏သားသမီးဆူနားမေထာင္ဘူး။ ဒါေၾကာင့္မိမိသားသမီးေအ်ာဟစ်ဘူး။ သူတို႔ဘာအံ့ၾသစရာမိသားစု။

ေနာက္ထပ္လမ္းဆင္းသည္အဘယ္သူ၏ေရဒီယိုေႏွာင္းပိုင္းတြင္ညဥ့္အခါ မွလြဲ. အခ်ိန္အမ်ားစုမွာအေပၚ ျဖစ္ပါတယ္မိသားစုျဖစ္ပါတယ္။ မိမိအခ်က္ခ်င္းအိမ္နီးခ်င္းမ်ားေရဒီယိုမ်ား၏အသံဗလံကိုအတူတက္ခ်ၿပီးခက္ခဲတဲ့အခ်ိန္ရွိရမည္။

image

ထိုအခါသူ၏အဖြဲ႕ဝင္မိမိတို႔ကိုယ္ပိုင္တစ္ကမ္ဘာေပ်ါတွင်နေထိုင်ပုံေပၚတစ္မိသားစုလည္းမရွိ။ အႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာက်ေနာ္တို႔လမ္းတေလၽွာက္ေတြ႕ဆုံခဲ့ၾကၿပီးမဟုတ္တစ္ခ်ိန္ကသူတို႔ကိုမဆိုပင္အသိအမွတ္ျပဳရွိသူ၏သို႔မဟုတ္သူမ၏ဦးေခါင္းကိုညိတ္လိုက္ပါတယ္။ သူတို႔ကပင္မ်က္စိကန္းသို႔မဟုတ္ဆြံ့အနားမၾကားမရွိၾကေပ။ ငါမွာအားလုံးတပင္မၽွမျဖစ္ေၾကာင္းကိုလၽွင္အျဖစ္သို႔ေသာ္လည္း, သူတို႔သည္ေျဖာင့္အတိတ္လမ္းေလၽွာက္နိုင္ပါတယ္။ ငါသူတို႔မိတ်ေဆွသေဘာမရွိေသာျဖစ္ေၾကာင္းေျပာပါလိမ့္မည္မဟုတ္ေပ။ ငါသူတို႔ရိုးရွင္းစြာသူတို႔၏အိမ္နီးခ်င္းမ်ား သိ. စိတ္ဝင္စားေနၾကသည္မဟုတ္မွန္း။

image

လမ္း၏ဆန္႔က်င္ဘက္အျခမ္းတြင္မစၥတာ ကနဲ႔သူ႔မိသားစုေနထိုင္ၾကပါသည္။ မစၥတာ ကငွက္ကို-စုေဆာင္းသည္။ ဒါေၾကာင့္ေန႔စဥ္တစ္ဒါဇင္သို႔မဟုတ္ထိုထက္ပိုေသာငွက္မ်ားညာဘက္ကသူ႔ေရွ႕နားျပင္ေအာက္ႏူးညံ့တီးလုံးမနာသီခ်င္းဆိုမည္။ ဒါဟာအျခားအိမ္နီးခ်င္းရဲ့ေရဒီယို၏ မွပိုေကာင္းပါတယ္။ သို႔ေသာ္ငွက္ၾကမ္းတျပည္ကိုတစ္ဦးအဓမၼပုပ္စပ္ေသာအနံ့ကိုခၽြတ္ေပးနိုင္ပါသည္။

ဤေရြ႕ကား, ငါ့ကိုအနီးတြင္ေနထိုင္ေသာအိမ္နီးခ်င္းတခ်ိဳ႕ရွိေနပါတယ္။ ငါျဖည့္ဆည္းဖို႔ေသးရွိသည္အျခားသူမ်ားအားရွိပါတယ္။ သို႔ေသာ္ငါသည္သူတို႔၏ ကိုအေပၚ ဖို႔သတိထားပါျဖစ္၏။ အဆိုပါေဖာ္ေရြေသာသူတို႔ကိုမျပဳံးသို႔မဟုတ္မိမိတို႔လက္ကိုျမႇင့္။ အဆိုပါမဟုတ္-ဒါ-ေဖာ္ေရြေသာသူတို႔ကိုမပယ္ရွင္းၾကည့္ရွုပါ။ သူတို႔ကိုငါတို႔တြင္အအသက္ရွင္ရန္ရွိသည္, ေဖာ္ေရြသို႔မဟုတ္မ။

Sort:  

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by zinnech from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Coin Marketplace

STEEM 0.17
TRX 0.08
JST 0.022
BTC 26281.87
ETH 1590.32
USDT 1.00
SBD 2.24