အားကစား

in #esteem5 years ago

ေရြးေခတ္အၿခိန္ႏြင္႕ေဟာ္ကီကေနအိႏၵိယအတြက္ကစားေနၾကသည္ေအတာ္်မား်မားအားကစားတိုင္းျပည္်မား၏အၿမိဳးသားေရးဂိမ္းအျဖစ္ေၾကျငာခဲ့သည္။ အထူးသျဖင္႕ေကလးေတြအိမ္ရဲ့အနီးအနားေဒသ်မားရြိေကလးကစားကြင္းအတြင္းဂိမ္းကစားျခင္းကိုအလြန္ ခ်စ္. ်မားမြာဒါမြမဟုတ္သူတို႔ေယဘုယၾအားျဖင့္ေၾကာင္းတြင္ပါဝင္ေဆာင္ရြက္။ ေအတာ္်မား်မားေၾကာင္းအဆင္႕, ခရိုင္အဆင္႕, ျပည္နယ္အဆင္႕, နိုင္ငံေတာ္အဆင္႕ႏြင္႕အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအဆင္႕ကိုအားကစားလြဳပ္ရြားမြဳ်မားတိုင္းျပည္်မား၏ေကလး်မားႏြင္႕လူငယ္်မားသည္အ်မားဆုံးပါဝင္မြဳ်မားအတြက္ဖြဲ႕စည္းေနၾကသည္။ သို႔ေသာ္တစ္ခါတစ္ရံတြင္အိုလံပစ္နဲ႔တူအၿမိဳးသားေရးသို႔မဟုတ္နိုင္ငံတကာအဆင္႕အထိသို႔မဟုတ္ဘုံဥစၥာဓနဂိမ္းမြာအိႏၵိယအားကစားသမား၏စိတ္ပၾက္စရာေ်ဖာ္ေျဖပြဲအိႏၵိယအတြက္အားကစားသမားေပးအားကစားႏြင္႕စက္႐ုံတို႔တြင္ဆင္းရဲအခြေအေနကိုျပသထားတယ္။

image
Google

ဒါေၾကာင္႕အားကစား်မား၏စံႏြဳန္း်မားႏြင္႕ေဘာင္လက္ရြိႏြစ္်မားတြင္တိုးပြါးအျဖစ္မၾကာမီသူတို႔လုပ္ေပးလိမ္႕မယ္လို႔ပုံရသည္သို႔ေသာ္ေနဆဲအိႏၵိယအားကစားသမားနိုင္ငံတကာအားကစားအတြက္စံေအာင္ျမင္ၿပီမဟုတ္။ ဒါဟာတိုင္းျပည္အစိုးရကေနျဖင္႕ေၾကာင္း်မားႏြင္႕ေကာလိပ္်မား၌ႀကီးစြာေသာအတိုင္းအတာအထိရာထူးတိုးခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ အိႏၵိယအားကစားသမားတိုင္းအၿမိဳးသားေရးႏြင္႕နိုင္ငံတကာအဆင့္အားကစား၌မိမိတို႔အျပည့္အဝပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏြင္႕စဥ္ဆက္မျပတ္အရည္ေအသြးႏြင္႕စံၿခိန္စံညႇြန္းေအာင္ျမင္ရန္ႀကိဳးစားေနၾကပါတယ္။ အိႏၵိယအားကစားသမားေကနာက္ဆုံးအိုလံပစ္အားကစားၿပိဳင္ပြဲအတြက္သာအနည္းငယ္ေရြြတံဆိပ္အနိုင္ရခဲ့ကတည္းကသို႔ေသာ္သူတို႔အျပည္႕အဝရဲစြမ္းသတၱိႏြင္႕စိတ္အားထက္သန္မြဳႏြင္႕အတူကစားခဲ့သည္။ အိႏၵိယစသည္တို႔ကိုေဟာ္ကီ, နပန္း, ပုရစ္ႏြင္႕တူအ်မားအျပားအားကစားအတြက္ဦးေဆာင္ေနသည္

ေအကာင္းဆုံးအားကစားသမား်မား၏ေရြးခၾယ္ေရးေကာင္းစြာေၾကာင္း်မားတြင္သို႔မဟုတ္ျပည္နယ္အဆင္႕ကစားေၾကာင္းသား်မားအေနျဖင္႕ျပဳေသာအမြဳျဖစ္ပါတယ္။ အခုဆိုရင္အိႏၵိယအတြက္အားကစား၏အေျခအေနေျပာင္းလဲျဖစ္လာသည္ႏြင္႕လူႀကိဳက္်မားျခင္းႏြင္႕ေအာင္ျမင္မြဳရရန္ေကာင္းေသာလယ္ကြက္ျဖစ္လာသည္။ ဒါဟာပညာေရးမြခြဲထုတ္မဟုတ္ပါကတဦးတည္းေကာင္းေသာအားကစားကစားၾလႇင္သူေကာင္းေသာပညာေရးလိုအပ္ပါတယ္သို႔မဟုတ္တဦးတည္းသူအားကစားအတြက္ပါဝင္မဖြစၾသ်င့ပညာေရး၌ေကာင္းေသာသြားၾလႇင္မသင့္ေသာမလိုအပ္ပါဘူး။ ပညာေရးႏြင္႕အားကစားအတူတူအကႊေေစ့၏ႏြစ္ဖက္်မားမြာေအာင္ျမင္မြဳကိုဆိုလိုသည္။ ေၾကာင္းသား်မားအားျဖင္႕ေၾကာင္း်မားတြင္အားကစားကစားမသင္မေနရကိုဖန္ဆင္းထားၿပီး; ဆရာ, ဆရာမ်မားႏြင္႕မိဘ်မားကသူတို႔ရဲ့တိုးတက္မြဳႏြင္႕ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္မြဳအတြက္ဂိမ္းကစားသကဲ့သို႔တိုင္းျပည္၏အနာဂတ္ေအာင္သူတို႔ရဲ့ကိုယ္ပိုင္အဆင္႕တြင္အၿမိဳးသားအမႊင္႕တင္ရန္သင္႕ပါတယ္။

image
Google

အားကစားန်ညးလ်မးျမားစြာအတြက္ၾကႇန္ေတာ္တို႔ကို၏ဘဝအာဟာရ။ ဒါဟာရည္မြန္းခၾက္အရအလုပ္အတြက္ၾကႇန္ေတာ္တို႔ကိုဆုံးမပဲ့ျပင္ျခင္းႏြင္႕ဆက္လက္သင္ေပးတယ္။ ဒါဟာစိတ္လြဳပ္ရြားမြဳ, စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာႏြင္႕ဥာဏ္ရည္, ႏြစ္ဦးစလုံး႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာႏြင္႕စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာႏြင္႕အရြင္လူမြဳေရးအရ fit ၾကႇန္ေတာ္တို႔ကိုေစာင့္ေရြာက္။ ဒါဟာေ်ဖာ္ေျဖမြဳေအကာင္းဆုံးနည္းလမ္းျဖစ္ၿပီးလူတိုင္းတင္းမာမြဳေပးႏြင္႕အျခားတစ္ဦးအဘို႔အျပႆနာ်မားကိုဖန္တီးရန္အဆင္သင္႕ျဖစ္လာရြိရာထိုကဲ့သို႔ေသာညစ္ညမ္းနဲ႔ဖိအားပတ္ဝန္းက်င္အတြက္စိတ္ထဲေတြးေတာဆင္ျခင္ပါ။ ဒါဟာအာ႐ုံစူးစိုက္မြဳအဆင္႕ႏြင္႕မြတ္ဉာဏ္ပါဝါပိုေကာင္းေစပါတယ္ႏြင္႕အျပဳေသဘာေဆာင္သည္႕အႀကံအစည္ႏြင့္စိတ္ကိုျဖည္။

Sort:  

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by zinnech from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.09
JST 0.028
BTC 27064.64
ETH 1658.98
USDT 1.00
SBD 2.23