တစ္မိနစ္

in #esteem3 years ago

IMG_359548879813487.jpeg
လူတေယာက္ကို တစ္မိနစ္ထဲမွာလဲ

ခ်စ္သြားႏိူင္ပါတယ္

ဒါေပမယ္

လူတစ္ေယာက္ကိုေမ့ဖိုက်ေတာ

ဘာလိုတစ္မိနစ္စာနဲ႕မလံုေလာက္တာလဲ....

A man in a minute

could love

but

A person to forget

Nothing new about a minute and did not have enough ....

Coin Marketplace

STEEM 1.18
TRX 0.15
JST 0.153
BTC 63754.32
ETH 2348.26
BNB 569.90
SBD 9.04