ေႀကာက္ရင္

in #esteem3 years ago

IMG_20180605_161256.jpg
လိႈင္း ပုတ္မွာ ေႀကာက္ရင္
ပင္လယ္ထဲကို မလာပါနဲ႕။

ေလာကဓံကို ေႀကာက္ရင္
ေလာကထဲကို ဝင္မလာပါနဲ႕။

ေရာက္လာမွေတာ့ ရဲ႕ရဲ႕ႀကီးသာ
ရင္ဆိုင္လိုက္စမ္းပါ။

Sort:  

Read my profile if want me to resteem your post to over 72,500 followers. @a-0-0

Coin Marketplace

STEEM 0.97
TRX 0.13
JST 0.140
BTC 56590.74
ETH 2321.69
BNB 585.02
SBD 8.13