မည္သည့္အမွ ုကိစၥ မဆို

in esteem •  8 months ago

ေလာက၌ မည္သည့္အမွ ုကိစၥ အလုပ္အကိုင္တြင္မဆို ေအာင္ျမင္ေစရန္ဇြဲရွိဖို့ လိုသည္။ဇဲြဟူသည္ ဘဝခရီး တစ္ေလွ်ာက္ ေလွ်ာက္လွမ္းသည့္ အခါ အလုပ္ျကီးအကိုင္ျကီးတို ့ကို လုပ္ကိုင္သည့္အခါတြင္ ေအာင္ျမင္ရန္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ ျပီးဆံုးသည့္အထိ ေရာက္ရန္ အလိုအပ္ဆံုး အရာမွာ ဇဲြပင္ျဖစ္သည္။ထို့ေျကာင့္ ဇဲြ၏ သေဘာသဘာဝမွာ ျပီးဆံုးသည့္ဘဝ ေရာက္ရွိရန္ လိုအပ္ခ်က္ အရာတစ္ခုရွိသင့္ေသာ အေရးျကီးဆံုး အရာတစ္ခုပင္ ျဖစ္ပါသည္။ လူကိစၥမ်ားတြင္ ေအာင္ျမင္ရန္ ဇြဲသည္ အေရးျကီးလွပါသည္။မည္သူမဆို အစ၌ ေကာင္းသူခ်ည္းျဖစ္သည္။မည္သူမဆို အေျကာင္းကိစၥအသစ္ တစ္စံုတစ္ရာ ကို ေဆာင္ရြက္ရန္ရွိလွ်င္ မည္မွ်ေလာက္အမွ ုကိုမဆို အမွ ုမထား မည္မွ်ျကာရွည္စြာ လုပ္ရေစကာမူ အေရးမျကီး မည္မွ် ခက္ခဲေစကာမူ ဂရုမစိုက္ဟုေသာ သေဘာထားရွိသည္။ သို ့ေသာ္ ေအာင္ျမင္ျခင္းအဆံုးသို ့ေရာက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ နိုင္သူမွာ အလြန္ရွားပါးလွပါသည္။
image

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations @zabatar! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on any badge to view your own Board of Honor on SteemitBoard.

To support your work, I also upvoted your post!
For more information about SteemitBoard, click here

If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Upvote this notification to help all Steemit users. Learn why here!

မွန္ပဗ်ာ