ဥပုသ္´´ဆုိတာဘာကုိေျပာတာလဲ - -?

in #esteem6 years ago (edited)

ဥပုသ္ဆိုတဲ့စကားလံုးက
ျမန္မာစကားစစ္စစ္မဟုတ္ဘူး။
ပါဠိ “ဥေပါသထ”ဆိုတဲ့စကားလံုးကလာတာ။ “ဥေပါသထ” ဆိုတာပုဒ္ခြဲလိုက္ေတာ့
“ဥပ”နဲ႔ “ဝသထ”
“ဥပ” ဆိုတာ=က်င့္စဥ္တစ္ရပ္နဲ႔ျပည့္စံုၿပီး
ဝသထ´´က်င့္သံုးေနထိုင္ျခင္းလို႔ အဓိပၸါယ္ရတယ္။ ဆိုပါစုိ႔ - - - - ရွစ္ပါးသီလ ေဆာက္ဆည္ၿပီးေတာ့ ေနတယ္ဆိုတာ က်င့္စဥ္တစ္ခု အဓိ႒ာန္ၿပီးေတာ့ေနတာပဲ။ ဒီဥပုသ္ေစာင့္တဲ့အတြင္းမွာ ဒီအဂၤါရွစ္ပါးထဲမွာပါတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြကိုေရွာင္ၾကဥ္မယ္။ မလြန္က်ဴးေအာင္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မယ္ ဆိုတဲ့မြန္ျမတ္တဲ့စိတ္ထားနဲ႔ဒီလိုေစာင့္သံုးတာ။ ကိုယ္က်င့္သီလနဲ႔ က်င့္သံုးေနထိုင္ျခင္းလို႔ ဒီလိုအဓိပၸါယ္ ရတယ္ေနာ္။ဥေပါသထ´´ဆိုတဲ့ စကားလံုးကို ျမန္မာမွဳျပဳလိုက္ေတာ့ “ဥပုသ္”ဆိုတဲ့
စကားလံုး ျဖစ္လာတယ္။
ဥပုသ္ဆိုတဲ့စကားလံုးကို မွန္ေအာင္ ေရးရမယ္ဆိုရင္အကၡရာ ဥ´´ ပေစာက္ တစ္ေခ်ာင္းငင္ပု´´ နဲ႔ သ´´ကေလး ေနာက္က သတ္ၿပီးေတာ့ေရးရတယ္။ဥပုသ္´´
================================
ဥပုသ္ ေစာင့္တယ္” ဆိုတာ
ကိုယ္က်င့္တရားေတြနဲ႔ေနတာ။
ကိုယ္က်င့္တရားေတြ၊ ကိုယ္က်င့္သီလေတြကို“ဥပုသ္” လို႔ ေခၚတယ္။ ``ေစာင့္တယ္´´ဆိုတာအဲဒီ
ကိုယ္က်င့္သီလေတြကို ထိန္းသိမ္းတာ။
မက်ဳိးမေပါက္/မေပ်ာက္မက်ားေအာင္
ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္တာ။
ဒီလိုအဓိပၸါယ္ရတယ္။
ဒီေတာ့နံနက္အခ်ိန္မွာ ရွစ္ပါးသီလကိုခံယူေဆာက္တည္လိုက္ၾကတယ္။
ေဆာက္တည္တယ္ဆိုတာဒီအတိုင္း လိုက္နာမယ္လို႔ စိတ္ကို
ဒုန္းဒုန္းခ်ၿပီးေတာ့ သတ္မွတ္တာ။
ဒီကေန႔ ဒီရက္မွာဒီအဂၤါရွစ္ပါးအတိုင္း ဒီစည္းကမ္းခ်က္အတိုင္း ငါလိုက္နာမယ္လို႔ ကိုယ့္ကိုယ္ကို စည္းကမ္းခ်ၿပီးေတာ့
ကိုယ္/ႏွဳတ္/ႏွလံုး/သံုးပါးလံုး
ခ်ဳပ္တည္းၿပီးေတာ့ေစာင့္စည္းတဲ့
သေဘာျဖစ္တယ္။
အဓိကအားျဖင့္ ကာယကံႏွင့္ ဝစီကံ ႏွစ္ခုကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္တဲ့သေဘာ။
ဘာျဖစ္လို႔ ဒီလို လုပ္ရတုန္းဆိုေတာ့
ကာယကံမွဳ/ဝစီကံမွဳ/ဆိုတာ သာမန္အားျဖင့္ ေနလိုက္လို႔ရွိရင္ လြယ္လြယ္ကူကူနဲ႔က်ဴးလြန္မိတတ္ၾကတယ္။
အဲဒီလြယ္လြယ္ကူကူနဲ႔က်ဴးလြန္မိတတ္
္တာေတြကိုမက်ဴးလြန္ရေအာင္လို႔ စည္းကမ္းခ်ၿပီးေတာ့
ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ၿပီးေတာ့ ေနတာမ်ဳိးဒီလိုဆိုလိုတာ။

ဥပုသ္ေစာင့္သံုးျခင္းရဲ႕ရည္ရြယ္ခ်က္

ဥပုသ္ေစာင့္သံုးျခင္းရဲ႕ရည္ရဝယ္ခ်က္ကတာ့
၁။ေလာဘေတြ ေလ်ာ့က်ဖို႔
၂။ေဒါသေတြ ေလ်ာ့က်ဖို႔
၃။ေမာဟေတြ ေလ်ာ့က်ဖို႔
ဆိုလိုတာက အကုသိုလ္ေတြ ေလ်ာ့နည္းသြားၿပီးေတာ့
ကုသိုလ္ဘက္ကတိုးပြားေအာင္ အက်င့္တရားတစ္ခုကိုဒီေန႔
ဒီရက္အခ်ိန္ကန္႔သတ္ၿပီးေတာ့ေစာင့္သံုးၾကတာ။
အဲဒီလိုေစာင့္သံုးတဲ့ဥပုသ္ရဲ႕ အက်ိဳးကလည္းပဲအင္မတန္မွႀကီးမားတယ္။
မွန္မွန္ကန္ကန္ေစာင့္သံုးလို႔ ရွိရင္ ရရွိအပ္တဲ့အက်ိဳးက
အင္မတန္မွႀကီးမားတယ္။
တျခားဘာသာေတြမွာလည္း သူတို႔နည္းသူတို႔ဟန္နဲ႔
ဥပုသ္ေစာင့္ၾကတယ္။
ဒါ့ေၾကာင့္ဥပုသ္လို႔ဆိုလိုက္တာနဲ႔
အတူတူပဲလို႔ဒီလိုေတာ့
မေအာက္ေမ့နဲ႔ - - -။
ဆရာေတာ္အရွင္နႏၵမာလာဘိဝံသ(Ph.D)
==================================
အရွင္ရာဇာနႏၵ
ကန္႔ဘလူသွ်င္ရာဇာ(ကိုးျမိဳ႕)
14 - 4 - 2018

Sort:  

This post has received a 24.75 % upvote from @sureshot thanks to: @min2thant.

@sureshot is part of the @fivestargroup movement in collaboration with @block-buster Witness.

Coin Marketplace

STEEM 0.19
TRX 0.12
JST 0.027
BTC 62435.23
ETH 3369.42
USDT 1.00
SBD 2.45