ninengantawsammat

in #esteem6 years ago

warr tarr gate, repaatbhalekaan parte nhaint sone l nait sain rae nhuathtwathcar pyeenout rar a r pya lu yuu sawnowainbhar 1974 aahtaatlwhaattaw nhaint aoutlwhaattaw rwaykoutpwal myarreat nait sain pyinnpyinnhtaanhtaan htihkitenaitnar raladmyarrko aakyaungg byaardate taw nhaint aatuu rwan shar bhwal . aasopardemokaraat ( hto aasaitroutshilarsaw " warr tarr gate kalayysuungaalmyarr" hkyithcanoe hkaekyasai) ko aain myarrtwin aahtaatlwhaattaw aatwat ngarr htinehkone layysaal koe rashihkaesai . kwangaraat Freedom ko pyankyarrrayy aaat upadaypyinsainrayyaahpyit ( aahcoer aaatupaday aatwat kyint waat myarrmha t saint) key ko aahcoer tarwaanshisuumyarrk bhandarrayy htotehpaw loaaut mha, mellswalhcaeeronerayy ngwaykyay pyaungglell upadaypyu lwan . tararrwain m loaaut sawlaee htokaeshoetsaw makyaarsayyme wainngway aahkwan ponehcanmyarr ko hpya ant hkyai aahpyit htotehpaw eata hkyarr aamyoeaahcarrmyarr, myahaaw laint htarrhkaesai . Franklin D. Roosevelt ru hc bae kataeek sammat suuthoeteat pyawwsomhumyarr myarrhcwarko mhaattamtain htarrsaw hkae paymaae a lae aakyang purportedly warr tarr gate pyeenout aasonesaat hkaesai .

nait saineat Ford rae lwatngyaaimhkyamsar hkwin gyinme kar tar s antkyin 1976 sammat rwaykoutpwal mimi shoneni m aatwat aadhik aahkaannkand mha parwainhkaesai .

1977 hkunhaittwin nait sain saisuueat a mway toetaataaung eat myahaaw laint hkyet aatwat byai tein satainnhcarsarar dar widsai Frost k nhaint aaintarbyauutwin hcehcain hkaesai . 1968 hkunhaittwin yahkain aaintarbyauu aapaw aahkyayhkanpyeesuu Frost k lwalkuusaw aaintarbyauu hpyit lain maallhoetyonekyi Frost k rae hkwalhcate mayyhkwannmyarrko aarr hpyint aaram aanaarr sang mitaal . aasopar aaintarbyauu aamayrikaan luutwayko taithkuloneko aashotetawpone pya s nhaint nait sain tararrwain taunggpaan karr, mimi a mway mahpyitnine nyaya r hcya .

warr tarr gate eatnoutsaattwalmhartot " pitesan nout ko lite" hu aamayrikaan aabhidharan eat aahcateaapine taithku hpyitlarhkaesai nhaint kyaal pya ant mar hk aarr hpyint myawat pye hu yonekyinaysai Woodward nhaint Bernstein mha hkanhcarrrataal . aasopar htarrsaw hcarpod tomyarr 1974 hcaraote aarrlonesai ninengantawsammat rae youtyarr myarrtwin aasonepyu bhaaltotmha hkanhkaer hkyinn nhaint aamai tuu eatroteshin 1976 hkunhait hpya ant hkyai hkaesai tineaaung aatuu yhain twal saathcautnaytae hpyitlar m payy hkaeparbhuu .

Coin Marketplace

STEEM 0.27
TRX 0.11
JST 0.031
BTC 67863.38
ETH 3708.58
USDT 1.00
SBD 3.65