Los Angeles myahoetk

in #esteem6 years ago

laattainaamayrik mhartot makkaseko luu u rayraeaakyaunggko 43% k aantararalhpyitnine mahoteparbhuunhaint paatsaat. 58% aanaeesone taitkyaain tait parat lampawmhar a hcar hcarr yonekyi aatuu par sone kyaal pya ant lam aahcarraasout yainkyaayymhu htellk taithku shipartaal . mak k se kaan aahcarraahcar luusarr htutaitraut intangible yainkyaayymhu aamwayaanhaitaahpyit yuunaathcako k aamaishinhaint Forbesnamed mak k hce ko hceetee kambharpawmhar lam hcarrhcarar bhhoet htiut t saal myahoet t hkanhkaerasai . lam nhaint hcyaayykwataahcarraahcar upscaling hcarrsoutsine taithkartaitran twin pyupyin mwmman, lamhkaree kaeshoet tuunyesaw aahcarraahcarmyarr ko myarrhcwarsaw a mhu tawko htamsaung hkyinn nhaint taithkartaitran twin m nhang aatuu, makkasekoaatwat Haute aahcarraahcar aapaw sisar htainsharrsaw saatroutmhu shihkaepartaal . darhar a hc aahtuu s hpyint mak k hce ko rae lam aahcarraahcar htan aautnhaan bhaalmhar huuhcataan hcarrhpo mhauu huugo Ortega nhaint hkyaekargo hcarrhpo mhauuk Rick Bayless nhait u hc lone htoteway hcaraotetway aamayrikaanpyihtaunghcu, aatwat, pyipamhar sya jar lwhammoemhu shihkaepartaal . hcarrhpo mhauu yaybhuyya aarr hpyint mak k se kaan aahcarraahcar ko pomo aasiaamhaatpyu hpyitlar aahpyit daysahkan aahcarraahcarmyarr aarr hconehcamhcaitsayyraan makkaseko htanshoet lar kyaeat . dark lampawk aahcarraahcarmyarr parwainsai . aamayrikaanpyihtaunghcu shi, mak k se kaan hcatine lam aahcarraahcar sayy ngaal tae taanpyan waansaungmhu hcarrsoutsinemyarr twin twae nineparsai nhaint aamyoemyoe taunggso hkanr makkaseko eat daysasinerar aahcarraahcarmyarrshoet Tex-Mex kyawlwan taat eat . mak k se kaan hcatine lam aahcarraahcar samineeat 100 kyaw a nhait nhang aatuu, Los Angeles myahoet Taco, tortas, quesadillas nhang popyee tarwaanhtamsaung ၎inneat lampaw aahcarraahcar naelaalhcar konetainkarr myarraatwat luusimyarr sai . waatauuhkyaungg hkyaekargo hphoet hpyitpartaal nhaint hkyaiita Philadelphia twin hpyitkyaunggaahpyit Taco Los Angeles ko hpyitkyasai . i rwaekarr Taco makkaseko eat roerar hkyetpyuatnaeemyarr ko litenar shoetmahote aalwan hpaanteemhu shi nineparsai . darhar koreeyarrnhaint Mexicanfood ၎inneatponemhaanmahotesaw blending kyawkyarr hpyitlarhkaesairar Kogi hu hkaw twin htarautkarr tait hceeree mha muul nayrarhpyitsai . kaallehpoeneeyarr, Los Angeles myahoetk University of kyount yainkyaayymhu htaeet swin hcain hcarr hkyinn hpyint ponemhaan a hcar shawin hkyinn a hcar k nay hkwalhkyarr hka imageesai shirar mak k se kaan lampaw aahcarraahcar, paw nyelarhkan taraut kyinnpahkaepartaal .

Coin Marketplace

STEEM 0.28
TRX 0.11
JST 0.031
BTC 68401.35
ETH 3900.35
USDT 1.00
SBD 3.63