စၾကာၤဝတာ

in #esteem6 years ago

. If there is no
The element in the known universe, comprising
If to these elements also exist
image
If you comply with the laws of nature
Move to a bigger space
The number of the receiving element
Must amount to. No more body. that
No less than. To be exact. the universe
And the first principle of natural law
Then the universe, which is in accordance with the periodic
Portion. No body. Discount body
If you look at Einstein's universe Physics
Metaphor.
image
The war of the universe
And more than a little bit easier.
K report. Blue writhe. natural
To determine the enforcement and just like
The amount of any of the universe
Sugarcane. The element
Add any number of reasons.

   The flat universe
   ================
   Suddenly, when Einstein's

One of the universe and the universe
And an anti-seen.

     =============
    စၾကာဝဠာႀကီး၏အရြယ္အစားပမာဏကို

ပါဝင္ဖြဲ႕စည္းထားေသာ ျဒပ္သားအေရအတြက္က
ဆံုးျဖတ္ျပ႒ာန္းတယ္ဟူ၍အိုင္းစတိုင္းကယူဆခဲ့
သည္။ ထိုလိုဆိုလ်ွင္ သည္ေရြ႕သည္မ်ွ ရွိသည့္
ျဒပ္သားမ်ားကို ပါဝင္ဖြဲ႕စည္းထားေသာ စၾကာဝဠာ
ႀကီးတည္ရွိဖို႔အတြက္လ်ွင္ ထိုျဒပ္သားမ်ားကလည္း
သဘာဝနိယာမမ်ားကို လိုက္နာဖို႔အတြက္ပင္လ်ွင္
အာကာသဟင္းလင္းျပင္ႀကီးသည္ သည္ေရြ႕သည္
မ်ွ အေရအတြက္ရွိသည့္ ျဒပ္သားမ်ားကိုလက္ခံႏုိင္
ရန္ ပမာဏရွိရမည္။ ထိုထက္ပို၍လည္းမရ။ ထို
ထက္လည္းေလ်ာ့မရ။ အတိျဖစ္ရမည္။ စၾကာဝဠာ
ႀကီးႏွင့္ သဘာဝနိယာမမ်ားကို အရင္ျပ႒ာန္းသား
ျဖစ္လ်ွင္ ထိုစၾကာဝဠာႏွင့္အညီျဖစ္သည့္ ျဒပ္သား
မ်ားရွိရမည္။ ပို၍လည္းမရေပ။ ေလ်ာ့၍လည္းမရေပ
အိုင္းစတိုင္း၏ စၾကာဝဠာေဗဒကိုၾကည့္လ်ွင္ ထို
သေဘာေရာက္သည္။
ဒီစစ္တား၏စၾကာဝဠာသည္ သူ႔
ထက္ပို၍နည္းနည္းပိုလြယ္သည္ကိုေတြ႕ရသည္။
မတင္းမက်ပ္ေပ။ လူးသာလြန္႔သာရွိသည္။ သဘာ
ဝနိယာမ်ားကို ဆံုးျဖတ္ျပဠာန္းၿပီးလ်ွင္ ကိုယ့္ႀကိဳက္
သည့္ စၾကာဝဠာႀကီးကို ကိုယ္ႀကိဳက္သည့္ပမာဏ
အထိ ႀကံဆႏုိင္သည္။ ျဒပ္သားမ်ားကိုလည္းကိုယ္
ႀကိဳက္သည့္ အေရအတြက္ထိထည့္လို႔ရေပသည္။
image
ျပန္႔ကားလာေသာစၾကာဝဠာ
================
ရုတ္တရက္ၾကည့္ေသာအခါ အိုင္းစတိုင္း၏
စၾကာဝဠာႏွင့္ ဒီစစ္တား၏စၾကာဝဠာသည္ တစ္
ခုႏွင့္တစ္ခုဆန္႔က်င္ေနသလိုျမင္ရသည္။ ဒါေပမ့ဲ
ဖိရိဒ္မန္းဆိုသည့္ ရုရွားသခ်ာၤပညာရွင္ႏွင့္ လီေမ
တာဆိုသည့္ဘယ္လ္ဂ်ီယံသခ်ာၤပညာရွင္ႏွစ္ဦးတို႔
ေၾကာင့္ အေျခအေနတစ္မ်ိဳးေျပာင္းသြားသည္။အိုင္း
စတိုင္းႏွင့္ ဒီစစ္တားတို႔၏စၾကာဝဠာဆိုင္ရာအယူအ
ဆတို႔သည္ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခုဆန္႔က်င္ရံုသာမကတစ္
ခုကို တစ္ုခုအျပန္အလွန္အက်ိဳးျပဳေနၾကတယ္ဟု
သူတို႔ႏွစ္ေယာက္က တြက္ျပခ့ဲသည္။ စၾကာဝဠာ
ႀကီးက ဒီအတိုင္းရပ္တည္ၿငိမ္သက္ေနသည္ မ
ဟုတ္ေခ်။ စၾကာဝဠာရယ္လို႔စတင္ျဖစ္ေပၚၿပီး
ေနာက္မွာ စတင္၍ျပန္႔ကားလာတယ္။ ေနာင္မွာ
လည္းဆက္လက္ျပန္႔ကားဦးမည္ဟုတြက္ခ်က္ခ့ဲ
ၾကသည္။
ဤအရာကိုအတိုခ်ဳံးေျပာလိုက္လ်ွင္
အိုင္းစတိုင္း၏စၾကာဝဠာသည္ မလႈပ္မရွားၿငိမ္ေန
သည္။ ဒီစစ္တား၏စၾကာဝဠာကား လႈပ္ရွားေျပာင္း
လဲေနသည္ဟုသေဘာရပါသည္။

Sort:  

World of Photography
>Visit the website<

You have earned 5.05 XP for sharing your photo!

Daily Stats
Daily photos: 1/2
Daily comments: 0/5
Multiplier: 1.01
Server time: 11:21:41
Account Level: 1
Total XP: 143.45/200.00
Total Photos: 27
Total comments: 0
Total contest wins: 0
And have also received a 0.10 percent upvote.

Follow: @photocontests
Join the Discord channel: click!
Play and win SBD: @fairlotto
Daily Steem Statistics: @dailysteemreport
Learn how to program Steem-Python applications: @steempytutorials
Developed and sponsored by: @juliank

Coin Marketplace

STEEM 0.26
TRX 0.10
JST 0.031
BTC 39566.67
ETH 2152.73
USDT 1.00
SBD 5.25