lahar

in #esteem5 years ago

m may . k sun lahar hk rahc ya p k ၡ dinmwar e ၿ pel nell ႔ aym l a tyang at ayrark ayl rwi ၿpee lyaႏ puu ya pang lyan tae ayႏ ya rarse rell ႕ aapuu dan ayၾ kar ng sahc pang ႀ kee ngay to ႔ko ayray larng ayp r tay lo ႔ yuus ၾ k par tay . k sun l rell ႕ a htim a mwt pan kaytar hcakarr pan ya hpahc tay lo ႔ sopar tay . image

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.05
JST 0.022
BTC 17047.10
ETH 1287.28
USDT 1.00
SBD 2.14