ชมความขัดแย้งเซ็นเซอร์

in #esteem5 years ago

สงคราม 0 หายเซ็นเซอร์ร่างกายนิวเคลียร์
ในปี 1960 อินเดียและจีนมีทหารระหว่าง
ตะวันออกและตะวันตกของบทลงโทษที่สูง, ความสัมพันธ์ปรับอากาศจะสิ้นสุด 1964 ในจังหวัดซินเจียงของจีนซึ่งมีการทดสอบนิวเคลียร์ครั้งแรกที่วงจรสำหรับซีไอเออเมริกันและสติปัญญาอินเดียสงครามนิวเคลียร์ (IIB) ซึ่งเป็นระบบเซ็นเซอร์ของ 0 ในการตรวจสอบสภาพของร่างกายไว้เป็นความลับความร่วมมือนิวเคลียร์ของจีน ตกลง

พวกเขาดาภูเขาสองที่สูงที่สุดของอินเดียข้อมูลที่ 0 ถึงด้านบนของเนินเขา (ดาเทพ) ไปเยี่ยมชมความขัดแย้งเซ็นเซอร์นี้ กูรูให้ขึ้นชื่อ (Guru Rinpoche)

การใช้พลังงานนิวเคลียร์ฮี Sharma เบาบางมีขนาดครึ่งหนึ่งของระเบิดนิวเคลียร์ เครื่องนี้เป็นสิ่งจำเป็นในการผลิตองค์ประกอบลิทัวเนียนิวเคลียร์ได้จำนวนถึง 5 กก.

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.05
JST 0.023
BTC 17160.15
ETH 1266.02
USDT 1.00
SBD 2.20