မီးေတာက္

in esteem •  last year 

ဒါဟာဆည္းဆာအခ်ိန္ျဖစ္ခဲ့သည္။ ငါေပါက္ကြဲမႈၾကားလွ်င္ငါသည္ငါ့အိမ်ေတ်ာ၌႐ုပ္ျမင္သံၾကားကိုၾကည့္ခဲ့သည္။ ပိုမ်ားေသာေနာက္သို႔လိုက္ၾက၏။ ဒါနဲ႕ဒီကိစၥကိုခဲ့ဘယ္အရာကိုျမင္မွအျပင္ဘက္သို႔သြားၾက၏။

image

ေမွာင္မိုက္လွိုင္းတံပိုးမီးခိုးတစ္ေကာ္လံကိုငါ့ဇာတ္လမ္းကေျပာၾကားခဲ့သည္။ တိုေတာင္းတဲ့အကြာအေဝးေဝးဟုန္းဟုန္းေတာက္ေလာင္ေနတဲ့မီးရွိခဲ့သည္။

ငါသည္ငါ့စက္ဘီးေပၚကိုတယ္ႏွင့္မီးခိုး၏ညွန်ကြားထဲမွာ ။ ကီလိုမီတာတစ္ဦးကစုံတြဲေနာက္ပိုင္းမွာကြၽန္မမီးအေပၚမွာသက္ေရာက္ေလ၏။ ဒါဟာေမာ္တာ-အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲတစ္တန္းႀကီးႏွင့္သူတို႔ဟုန္းဟုန္းကိုမီးရွို႔ခံခဲ့ရသည္။

အဆိုပါရဲႏွင့္မီးသတ္ဌာနထားၿပီးဧရိယာခြၽတ္ ခဲ့သည္။ ငါအေဝးကၾကည့္။ , တစ္ဦးကလူစုလူေဝးၿပီးသားကိုစုေဝးေစခဲ့ၿပီးကြၽန္ေတာ္မီးေလာင္ရာေစ်းဆိုင္မ်ားကေပးအပ္သည့္မ်က္ေမွာက္၌ပြဲဝင္ေသာမွာအံ့ၾသႏွင့္အတူျဖစ္၏။

အဆိုပါမီးအေၾကာင္းကိုႏွစ္ဆယ္မီတာမွထကေကာင္းကင္ျပာၿပီးသားေမွာင္မိုက္ခဲ့ေသာ္လည္းတျပင္လုံးကိုဧရိယာတက္ ။ အဆိုပါမီးသတ္သမားအသည္းအသန္ကထိန္းခ်ဳပ္ဖို႔မီးထဲသို႔ေရစီးပက္ဖ်န္းေပးခဲ့သည္။ ဓါတ္ေငြ႕ဆလင္ဒါဟာျပင္းထန္ေသာအပူတက္မႈတ္အျဖစ္ယခုႏွင့်ထို႔ေနာက္ေပါက္ကြဲမႈကိုၾကားနိုင္ပါတယ္။

image

ေက်ာ္ကိုတစ္နာရီဘို႔မီးဟုန္းဟုန္းျမည္ၾက၏။ ကြၽန္မစိုးရိမ္ေၾကာင့္လူကိုသာရဲကျပန္က်င္းပေပးဖို႔အလုပ္႐ုံအနီးရယူရန္ႀကိဳးစားၾကည့္ရႈနိုင္မည္ျဖစ္သည္။ သူတို႔ကသူတို႔ရဲ႕ေစ်းဆိုင္ကယ္ဖို႔ႀကိဳးစားေနသိသာတဲ့ဆိုင္-ပိုင္ရွင္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ တကယ္ေတာ့သူတို႔ကဘာမွ်မလုပ္ေပးေပမယ္ငြိမ်းခံရဖို႔မီးမ်ားအတြက္ေစာင့္ဆိုင္းနိုင္။

ေနာက္ဆုံးအေနနဲ႕မီးေလာင္ခ်ေသဆုံးႏွင့္ေမွာင္မိုက္ကိုအလႊမ္းမိုး။ အဆိုပါအလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲလုံးဝဖ်က္ဆီးခံခဲ့ရသည္။ သူတို႔တခါရပ္ေနရာအသာနီပူမီးေတာက္န်ျရစ်။ လူအစုအေဝးမႈန္းနဲ႕ကြၽန္မလည္းငါ၏အစက္ဘီးေပၚကိုေလအိမ္ကစက္လီးစီးျခင္း။

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  
UpvoteBank
Your upvote bank
__2.jpgThis post have been upvoted by the @UpvoteBank service. Want to know more and receive "free" upvotes click here

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by taylae from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.