ေကာင္းေသာဆရာမ်ား,မေကာင္းေသာဆရာမ်ား

in esteem •  last year 

ယခုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာအဘို႔ေက်ာင္းျဖစ္ဘဲလ်က္, ငါဆရာ, ဆရာမမ်ားစြာကိုအမ်ိဳးအစားမ်ားကိုျဖတ္ၿပီးလာၾကၿပီ။ အခ်ိဳ႕ေသာဒါေကာင္းေသာမဟုတ္စဥ္တခ်ိဳ႕ကအေကာင္းရွိပါတယ္။

image

ေကာင္းမြန္ေသာသူေတြကိုသူတို႔ရဲ႕အလုပ္သို႔အားထုတ္မႈထားေသာသူျဖစ္ၾက၏။ သူတို႔ကသူတို႔ရဲ႕ေၾကာင်းသားျမား၏သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရးတို႔အတြက္ဂ႐ုစိုက္။ သူတို႔ကအမွန္တကယ္သူတို႔သိေသာအရာကိုကြၽန္ေတာ္တို႔ကိုသင္ေပးခ်င္တယ္။ ကြၽန္ေတာ္ကိုခ်စ္ၿပီးသူတို႔ကိုေလးစား၎တို႔၏အားနည္းခ်က္မ်ားကိုၾကားမွဒါ။

ကြၽန္ုပ္တို႔၏လက္ရွိအတန်းဆရာမစၥတာ Loga တစ္ေမာ္ဒယ္ဆရာမျဖစ္ပါတယ္။ သူကလူသားတစ္ဦးျဖစ္ျခင္းျဖစ္ဘာကိုဆိုလိုသလဲဆိုတာပိုၿပီးအေရးႀကီးတာကကြၽန္ေတာ္တို႔ကိုအဂၤလိပ္စာသင္ေပးတယ္, ဒါေပမယ့္မသာ။ သူသည္အလြန္ခ်ဥ္းကပ္ေလ်ာ့ပါးသြားမည္ျဖစ္သလိုလူနာသည္ႏွင့္အစဥ္အၿမဲမည္သူမဆိုအထံေတာ္သို႔တင္ျပေစျခင္းငွါမဆိုျပႆနာတစ္ခုလက္ေတြ႕က်တဲ့ေျဖရွင္းခ်က္ရွိပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔ကသူ႕လမ္းၫႊန္မႈႏွင့္အႀကံေပးခ်က္ကိုေက်းဇူးတင္ၾကသည္။

အျခားတစ္ဖက္တြင္, ငါတို႔သခၤ်ာဆရာ, စာေရး၏အဆိုးဆုံးျဖစ္ပါတယ္။ သူကဝက္အရက္မူးအတြက္ႏွင့္သူ၏လက္၌စီးကရက္ႏွင့္အတူႂကြလာ။ ပုံမွန္အားျဖင့္သူကပဲစားပြဲ၌ထိုင္ႏွင့္ဤသို႔မဟုတ္ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ဖို႔ကြၽန္ေတာ္တို႔ကိုေျပာျပတယ္။ တခါတရံသူကမွာအားလုံးလာမေပးပါဘူး။ ခဲသူသင္ေပးထားဘူး။ သူမလာတဲ့အခါ, ကသူ႕ကိုေနာက္လိုက္ဖို႔မျဖစ္နိုင္သေလာက္ပါပဲ။ မိမိလက္တို႔သည္တုန္လႈပ္ႏွင့္သူ၏မိန့္ခြန္း isincoherent ။ ဒီေတာ့ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ကိုယ္ပိုင္ပစၥည္းမ်ားမွထြက္ခြာေနၾကသည္။ ကံေကာင္းေထာက္မစြာငါ့အဘို႔သခၤ်ာလြန္းခက္ခဲသည္မဟုတ္။ ဒါနဲ႕ေတာင္မွဆရာမရွိဘဲ, ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းနိုင္နိုင္ပါတယ္။ ကံမေကာင္းစြာအခ်ိဳ႕ေၾကာင့္သြားတာသို႔မဟုတ္ေျမာ္အၾကားျခားနားခ်က္ကိုဆိုလိုသည္။ ဒီေတာ့သူတို႔ထဲကတခ်ိဳ႕ပုဂၢလိကက်ဴရွင္ယူမွေ႐ြးခ်ယ္ၾကပါတယ္။

image

အၾကားတြင္ဤႏွစ္ခုသည္အျခားဆရာမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ တခ်ိဳ႕ကအျခားသူေတြအခ်ိဳ႕နည္းလမ္းေတြနဲ႕မေကာင္းတဲ့အတြက္ေကာင္းပါတယ္။ သို႔ေသာ္ထိုသူအေပါင္းတို႔ကိုႀကိဳတင္ခန့္မွန္းၾကသည္။ ဒါေၾကာင့္က်ေနာ္တို႔ကသူတို႔မ်က္ေမွာက္၌လာေသာအခါအဘယ္သို႔ျပဳရမည္ကိုငါသိ၏။ အဆိုပါေကာင္းေသာကြၽန္ေတာ္တန္ဖိုးထားသူျမားႏွင့်ေလးစားမႈ။ က်ေနာ္တို႔သည္းခံမေကာင္းတဲ့သူေတြကို။

ငါ့ကိုဆရာစစ္ေၾကာစီရင္ေတာ္မူအပ္သည္မဟုတ္ျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႔မထိုက္မတန္ျမင္သည္အတိုင္းသူတို႔ရဲ႕ဘဝေတြကို run ။ ငါသူတို႔ "ေကာင္းမေကာင္းေက်ာင္းသားမ်ား," ေခါင္းစဥ္တစ္ခုအက္ေဆးေရးဖို႔ျဖစ္လွ်င္သူတို႔ကကြၽန္ေတာ္တို႔ကိုအေၾကာင္းကိုေရးဖို႔တံ့ေသာအရာကိုအံ့ဩျခင္း။

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  
UpvoteBank
Your upvote bank
__2.jpgThis post have been upvoted by the @UpvoteBank service. Want to know more and receive "free" upvotes click here

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by taylae from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.