ေစ်းသို႔တစ္​​ေခါက္​

in #esteem5 years ago

ကၽြန္မသူမလာမယ့္ႏွစ္သစ္ကူးအဘို႔အလိုအခ်ိဳ႕ေသာအစားအေသာက္ဆိုင္ကိုဝယ္ျခင္းငွါဗဟိုေစ်းကြက္မွငါ့အမိလိုက္ပါသြား။
က်ေနာ္တို႔ကေဈးကြက္မွာေရာက္တုန္းက်ေနာ္တို႔ကားကိုရပ္ဖို႔ေနရာရွာမေတြ႕ပါ။ တစ္စုံတစ္ဦးကတစ္ဦးယာဥ္ရပ္နားအာကာသေတြ႕ရွိခဲ့က်ေနာ္တို႔အတြက္ေျပာင္းေရြ႕မတိုင္မီဒီေတာ့က်ေနာ္တို႔အေၾကာင္းကိုဆယ္မိနစ္အဘို႔စိတ္ရွည္ရွည္နဲ႔ေစာင့္ၾကည့္ေနၾကတယ္။

image

တစ္ဦးပြဲလမ္းသဘင္ရာသီသာယာေသာအေတြ႕အၾကဳံမဟုတ္ခဲ့႐ုံေရွ႕ေတာ္၌ထိုေစ်းကြက္မွလာမယ့္။ ေျမတျပင္လုံးၿမိဳ႕ရွိပုံရသည္။ လူတိုင္းကိုဝယ္ျခင္းငွါအမွုအရာရွိခဲ့ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္အမွုအရာမ်ား၏ေစ်းႏွုန္းမ်ားတက္ပစ္သတ္။ လူအေပါင္းတို႔၏အဆိုးဆုံး, ငါတို႔သည္ဤအမွုအရာရဖို႔႐ုန္းကန္ခဲ့ၾကရတယ္။

ဒါေၾကာင့္က်ေနာ္တို႔ဟင္းသီးဟင္းရြက္, အသား, ငါး, ေခါက္ဆြဲ, နံ့သာမ်ိဳးႏွင့္အျခားအစားအစာ ဝယ္ယူအမ်ိဳးမ်ိဳးေသာက႑မ်ားမွတစ္ဆင့္ဂ႐ုတစိုက္ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ့လမ္းဖန္ဆင္းေတာ္မူ၏။ ၾကႇန်ဳပ်တို႔လည်းအၿခိဳ႕ေသာပုစြန္ကိုဝယ္ခ်င္ခဲ့တယ္ခဲ့ေပမယ့္သူတို႔ကသူတို႔ျပဳသမၽွေကာင္းကင္ျပာျမင့္ေစ်းႏွုန္းရွိေနေသာ္လည္းထုတ္ေရာင္းခ်ခဲ့သည္။

image

အဆိုပါအိတ္ေလးမ်ားႏွင့္ေလးလံတယ္။ လူအစုအေဝးထူမ်ားႏွင့္ထူတယ္။ အဆိုပါဆူညံသံမ်ားႏွင့္အပူလႊမ္းမိုးေသာျဖစ္ခဲ့သည္။ က်ေနာ္တို႔အားလုံးနီးပါးဟာေစ်းဝယ္ျပဳသမၽွအတိုင္း, ငါကားမွာသူ႔အဘို႔ေစာင့္ဆိုင္းမယ္လို႔ငါ့အမိကိုေျပာသည္။ ငါေတာ့ဘူးရန္လိုေစ်းဝယ္ရာေပါင္းမ်ားစြာအၾကားျဖစ္ျခင္းမခံမရပ္နိုင္။

ငါကား အိတ္ ႏွင့္ငါကေရာက္ရွိလာေသာအခါကယ္ဆယ္ေရးစခန္းတစ္ခုသက္ျပင္းခ်မွုတ္။ အဆိုပါေလေၾကာင္းခ်ိဳၿမိန္ျခင္းႏွင့္ေအးျမအနံ့ကိုခံ ယူ. ။ ငါျပင္ပတြင္ျဖစ္ဝမ္းေျမာက္ျခင္းရွိ၏။

image

တဆယ္မိနစ္ခန္႔အၾကာတြင္ငါ့အမိေစ်းကြက္ကေနေပၚထြက္လာခဲ့သည္။ သူမသည္ေမာၾကည့္ရွုၾက၏။ ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္က ေအးစက္ႏွင့္အတူ႐ွိ​ေန​ေပသည္​။

Sort:  

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by zarchi from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.06
JST 0.025
BTC 23004.25
ETH 1582.68
USDT 1.00
SBD 2.61