စံျပပုဂၢိဳလ္

in #esteem5 years ago

ခမည်းေတ်ာသည်မိမိသမီးကိုထိခိုက္ဘယ္ေတာ့မွမည္သူကမ္ဘာေပ်ါတွင်သာရွိ၏။ တစ္ဦးကအေဖသမီးစပ္လ်ဥ္းကမၻာေပၚမွာအလွဆုံးစပ္လ်ဥ္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာဘိုးေဘးတို႔သူတို႔သမီးမ်ားအတြက္ဂ႐ုမစိုက္နဲ႔သူတို႔ရဲ့ဝုန္းဒိုင္းၾကဲေပ်ာ္ေမြ႕ဘယ္လိုဒီေတာ့ခ်စ္စရာနဲ႔ထိထိမိမိျဖစ္ပါတယ္။ ငါ့အဘကိုငါ့စံျပျဖစ္ပါတယ္။

image
photo - google

ငါသည္သူ၏ပထမဦးဆုံးဦးစားေပးျဖစ္ေၾကာင္းကိုသူအျမဲငါ့ညီအစ္ကိုတို႔ထက္ငါ့ကိုဆီသို႔ဦးတည္တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းျဖစ္ပါတယ္။ သူကကၽြန္မကို pampers ငါ့ကိုကမၻာေပၚမွာအမ်ားဆုံးအထူးသမီးမ်ားကဲ့သို႔ခံစားမိေစသည္။ သည္အျခားဖခင္လိုပဲသူလည္းငါ့အဘို႔အလြန္အကာအကြယ္ျဖစ္ပါတယ္။ သူဟာစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္သြားေရာက္ကာေနရာတိုင္းမွငါ့ကိုအမ်ားအတြက္အထူးလက္ေဆာင္ေတြဝယ္ျခင္းငွါေမ့ေလ်ာ့ခဲ့ေပ။ သူကကၽြန္မကိုေထာက်ပံ့ျခင္းႏွင့္ငါ့အသက္ကိုအသီးအသီးမ်ားႏွင့္တိုင္းအဆင့္အားဖြင်႕အၾကႇန်ဳပ်လမ္းညႊန္ထားပါတယ္။

ငါေလးစားမွု, ေမတၱာႏွင့္ေစာင့္ေရွာက္မွု၏ပါဝင္သည္ေသာငါ၏အဘႏွင်႕အတူ unexpressed ေႏွာင္ႀကိဳးမၽွေဝပါ။ သူကေယဘုယ်အားျဖင့္သူကစိတ္ဆိုးသည့္အခါကသူ၏ခံစားခ်က္မ်ားကိုေဖာ္ျပေပမယ့္ကၽြန္မသူကြဲျပားျခားနားေသာအခါသမယအေပၚခံစားရပုံကိုနားမလည်ပါဘူးသူလူကန္လန္ျဖစ္ပါတယ္။ ငါသည္သူ၏ႏွလုံး၏ဒဏ္ရာမ်ားႏွင့္သူသည္မိမိအသက္တာကိုတေလၽွာက္လုံးျပဳေတာ္မူၿပီထို႐ုန္းကန္မွုမ်ားကိုငါသိ၏။ မိမိသားသမီးသူ၏ေလာကျဖစ္ၾကၿပီးသူကအျမဲပင္သူ၏အသက္တာ၏အရွိဆုံးစိန္ေခၚမွုကာလ၌, သူတို႔လိုခ်င္တာေတြသူတို႔ႏွင့္အတူေပးအပ္လိုက္ပါတယ္။ သူကအျမဲခိုင္ခံ့ျမဲၿမံစြာခဲ့ေပမယ့္သူကကိုယ့္ကိုတကယ္ျဖစ္ေတာ္မူသည္ႏွင့္ကယ့္ကိုငါ့ႏွလုံး pinches သိညည်းညဴသို႔မဟုတ္သူဒါခိုင္မာတဲ့ျဖစ္ျခင္း၏ပင္ပန္းေၾကာင္းျပသထားတယ္, ဒါေပမယ့္ငါသိၾကပါဘူး။

သူကလူသားအတြက္ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ယုံၾကည္. ဘဝ၌သူ၏က်င့္ဝတ္ႏွင့္အတူေနထိုင္ပါတယ္။ သူကအမ်ားဆုံးစိတ္ၾကင္နာတတ္ေသာပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး, ဘယ္ေတာ့မွအစဥ္အဆက္အသက္တာ၌မည္သူမဆိုအဘို႔ေဘးဥပဒ္ကိုဆႏၵရွိေသာ္လည္း။ သူကသူ႔အလုပ္အတြက္အလုပ္ႀကိဳးစားတဲ့ဆက္ကပ္အပ္ႏွံျခင္းႏွင့္ရိုးရိုးသားသားျဖစ္ပါတယ္။ သူဟာရိုးရွင္းတဲ့လူတစ္ဦးသည္ႏွင့္တစ္ဦးရိုးရွင္းေသာဘဝအသက္ရွင္ဖို႔ခ်စ္ေတာ္မူ၏။ သူကအသက္တာ၌ေကာင္းတစ္ဦးလူသားျဖစ္စိတ္အား။

image
photo - google

သူ႔ကိုခ်စ္တယ္။ ထိုသားသည္ငါ့အသက္တာ၌အရွိဆုံးအထူးသူျဖစ္၏။ သူသည္အစဥ္အျမဲ, ငါ၏သူရဲေကာင္းျဖစ္ဆရာႏွင့္ငါ့ဘဝတစ္ေလၽွာက္လုံးကိုလမ္းျပပါလိမ့္မယ္။

Sort:  

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by zarchi from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

အိုကီ...
မွတ္​သားထားပါမယ္​

ႀကီးႀကီးငယ္​ငယ္​ ​ေလး​ေလးစားစားပဲ ဆက္​ဆံတယ္​

က​ေလးမ​ေလးက ဖ​ေအကိုၾကည္​့တဲ့အၾကည္​့မွာ ​အားကိုး​ေလးစား မႈ​ေတြအျပည္​့

​ေလးစားအားက်အတုယူဖြယ္​ပုဂၢိဳလ္​

​ေက်းဇူးတင္​ပါသည္​ခင္​ဗ်ား

​ေက်ာင္​းမတက္​ခင္​က မိဘ
​ေက်ာင္​းတက္​​ေတာ့ ဆရာ

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.06
JST 0.028
BTC 23127.80
ETH 1589.52
USDT 1.00
SBD 2.58