ဆက္သြယ္ေရး​ေကာင္​းမြန္​သူ

in #esteem5 years ago

တစ္ဦးဆက္သြယ္ေရးအထူးကုကဘာလဲ? တကယ့္ကိုေကာင္းစြာဆက္သြယ္ေျပာဆိုနိုင္သူပဲပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးျဖစ္သနည္း ဟုတ္ကဲ့, အဘယ္သူမၽွမ။ တစ္ဦးကဆက္သြယ္ေရးအထူးကုအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုသို႔မဟုတ္ကုမၸဏီအတြင္း content ေတြကိုထုတ္လုပ္ပို႔ေဆာင္အာ႐ုံစိုက္။ သူသို႔မဟုတ္သူမမ်ားေသာအားျဖင့္ထိထိေရာက္ေရာက္သတင္းအခ်က္အလက္ထပ္ဆင့္လႊင္တစ္ေစ်းကြက္ရွာေဖြေရးဦးစီးဌာနအတြင္းႏွင့္ပရိသတ္ကို (လတ္ဆတ္တဲ့အရင္ေဖ်ာ္ေျဖ) ၏တစ္ဦးကိုဥာဏ္ႏွင့္တကြေနရာခ်ေနပါတယ္။

image

သူတို႔ရဲ့ကမၻာႀကီးအတြင္းပိုင္း, သူတို႔ကစာနယ္ဇင္းထုတ္ျပန္ေျပာၾကားခ်က္မ်ား, သတင္းလႊာမ်ားႏွင့္ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ client မ်ားအၾကားတစ္ဦးအျပဳသေဘာဆက္ဆံေရးဟာတည္ေဆာက္ေသာအျခားစာရြက္စာတမ္းမ်ားဖန္တီးပါ။ တစ္ဦးကဆက္သြယ္ေရးအထူးကုတစ္ဦး marketer, သတင္းစာဆရာ, စီးပြားေရးစီမံခန္႔ခြဲသူႏွင့္ပိုၿပီးျဖစ္သင့္ပါတယ္။ ဒါဟာ (ေလ့လာ) ေျပာင္းလြယ္ျပင္လြယ္ျခင္းႏွင့္ျပည့္စုံေသာအခန္းက႑ျဖစ္ပါတယ္။

တစ္ဦးဆက္သြယ္ေရးအထူးကု၏လိုအပ္ေသာပညာေရးအေရးအသား, တည္းျဖတ္, သတင္းစာပညာ, မီဒီယာႏွင့္အျခားဆက္စပ္လယ္ကြင္းျဖစ္ေစအနည္းဆုံးဘြဲ႕ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ဦးခ်ိတ္ဆက္လယ္ျပင္၌တစ္ဦးမာစတာဘြဲ႕ရယူသင္တန္း၏, အေပၚသို႔လန္ဒီသိတယ္မေပးပါ။ ဒီအေနအထားမွသက္ဆိုင္ရာေသာသင္ခန္းစာ, တည္းျဖတ္, အျဖစ္အပ်က္စီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္း, ဂရပ္ဖစ္ဆက္သြယ္ေရး, ေၾကာ္ျငာ, သတင္းစာပညာ, စည္း႐ုံးလွုပ္ရွားမွုႏွင့္ေစ်းကြက္ရွာေဖြေရး (ေလ့လာ) ေရးသားျခင္းျဖစ္ပါသည္။

image

တစ္ႏွစ္လၽွင္ $ 110.080 ေအာင္လုပ္သားမ်ား၏အေပၚဆုံး 10 ရာခိုင္ႏွုန္း (ေလ့လာ) နဲ႔ႏွစ္စဥ္န္းက်င္ $ 65.830 ျဖစ္ဆက္သြယ္ေရးအထူးကုပ်မ္းမၽွမ်ားအတြက္ payscale ထြက္။ ရွုေထာင့္၌ဤဝတ္ဖို႔, အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအတြင္းႏွစ္စဥ္ပ်မ္းမၽွလစာ $ 56.770 ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကဆက္သြယ္ေရးအထူးကုျဖစ္ျခင္းပိုမိုလာေရာက္ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံရန္အတြက္တစ္ဦးက်ိဳးနပ္ႏွင့္အက်ိဳးအျမတ္အေနအထားေၾကာင္းဆိုလိုသည္။ အေတြ႕အၾကဳံႏွင့္ကၽြမ္းက်င္မွုအစုံတစ္ခုခ်င္းစီကိုဆက္သြယ္ေရးအထူးကု (လတ္ဆတ္တဲ့အရင္ေဖ်ာ္ေျဖ) ၏လစာဆုံးျဖတ္သည္။

တစ္ဦးကေျပာင္းလြယ္ျပင္လြယ္ျခင္းႏွင့္ဆြဲေဆာင္မွုရွိတဲ့အေနအထား, တစ္ဦးဆက္သြယ္ေရးအထူးကုအေၾကာင္းအရာအတြက္အတူတကြကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ မ်ား အေၾကာင္းအရာကိုထုတ္ခ်ၿပီးအေပၚ ။ ဒီအေနအထားထိုကဲ့သို႔ေသာေစ်းကြက္ရွာေဖြေရး, အေရးအသား, တည္းျဖတ္, စီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ဂရပ္ဖစ္ဆက္သြယ္ေရးအျဖစ္အမ်ားအျပားေဒသမ်ားအတြက္ဒါေျပာဆိုရန္, တဦးတည္းရဲ့အခြေရင်းစိုစြတ္ေသာရွိသည္ဖို႔တဦးတည္းလိုအပ္သည္။ ဒါဟာေလ်ာက္ပတ္ေသာလူေနမွုေစလိုသည္ႏွင့္ေစ်းကြက္ရွာေဖြေရးႏွင့္ဝသကဲ့သို႔ေကာင္းစြာအျဖစ္နည္းပညာစက္မွုလုပ္ငန္းအတြက္အလုပ္လုပ္လိုသူမည္သူမဆိုမ်ားအတြက္က်ိဳးနပ္အေနအထားျဖစ္ပါတယ္။

Sort:  

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by zarchi from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.06
JST 0.026
BTC 23067.43
ETH 1585.34
USDT 1.00
SBD 2.63