လမ္းမႀကီးေဘးကင္းလုံျခဳံေရး

in #esteem5 years ago

ေန႔စဥ္ေန႔တိုင္းလူအေတာ္မ်ားမ်ားလမ္းယာဥ္မေတာ္တဆမွုတြင္ပါဝင္ပတ္သက္ေနၾကသည္။ တခ်ိဳ႕ကအသတ္ခံေနၾကသည္။ အေတာ္မ်ားမ်ားကပိုၿပီးဒဏ္ရာရသို႔မဟုတ္ခ်ိဳ႕တဲ့ေနၾကသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကိုစနစ္တက်ႏွင့္လုံျခဳံစြာလမ္းမ်ားသုံးစြဲဖို႔သင္ယူဖို႔အတွက်ဒါေၾကာင့္အေရးႀကီးပါသည္။ အဘယ္သူမၽွမစိတ္ေကာင္းေသာလူတစ္ဦးမေတာ္တဆမွုတြင္ပါဝင္ပတ္သက္ခံရဖို႔လိုပါတယ္။
လမ္းယေန႔ေခတ္အလြန္အလုပ္မ်ားေနၾကသည္အျဖစ္တဦးတည္းကိုျဖတ္ကူးသည့္အခါက်ေနာ္တို႔ကအရမ္းသတိထားသင့္ပါတယ္။ ဒါဟာတဦးတည္းရရွိနိုင္သည့္အခါတိုင္းတစ္ဦးလူကူးကူးဒါမွမဟုတ္ တံတားသုံးစြဲဖို႔ပိုမိုလုံျခဳံပါသည္။ ကျဖတ္ၿပီးျပည့္ကလမ္းျဖတ္ကူးဘယ္ေတာ့မွမ။ အဲဒီဒုကၡဖိတ္ေခၚေနပါတယ္။ အဘယ္သူမၽွမျဖတ္ရွိပါတယ္လၽွင္, က်ေနာ္တို႔ဂ႐ုတစိုက္ညာဘက္ႏွင့္ဘယ္ဘက္ကိုၾကည့္ရွုျခင္းႏွင့္ကအဲဒီလိုလုပ္ဖို႔လုံျခဳံတဲ့အခါမွသာကူးရမည္ျဖစ္သည္။

image

ကၽြန္ေတာ္တို႔ကိုအခ်ိဳ႕သည္ေက်ာင္းကိုဘတ္စ္ကားယူပါ။ ဒါဟာကၽြန္ေတာ္ေနဆဲေရြ႕လ်ားေနစဥ္ဘတ္စ္ကားေပၚတြင္သို႔မဟုတ္ခၽြတ္ရရန္ႀကိဳးစားမအေရးႀကီးပါသည္။ ငါတစ္ခ်ိန္ကေရြ႕လ်ားဘတ္စ္ကားေပၚရရွိရန္ႀကိဳးပမ္းခဲ့သည္။ ဒါဟာငါ့ကိုအတိုအကြာအေဝးသို႔ဆြဲငင္နီးပါးငါ့ကိုေက်ာ္သို႔ေပြးေလ၏။ ငါသည္ငါ့ေျခေထာက္ေပၚသာအခ်ိဳ႕ေသာျခစ္ႏွင့္အတူလြတ္ေျမာက္ရန္ကံေကာင္းခဲ့ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္က်ေနာ္တို႔ဘတ္စ္ကားအတြင္းလွည့္ပတ္စဥ္အ႐ူးမျပဳရပါ။ တစ္ဦးက႐ုတ္တရက္ႀကိဳးစားပမ္းစားတစ္ခုခုဆန္႔က်င္ၾကႇန်ဳပ်တို႔ေခါင်းေခါကၽြန္ေတာ္တို႔ကိုေပးပို႔နိုင္ပါတယ္။

image

စက္ဘီးကိုသုံးၿပီးလည္းအႏၲရာယ္ရွိနိုင္ပါသည္။ က်ေနာ္တို႔သြားတဲ့လမ္းရဲ့အလယ္ထြက္လြန္းေဝးလမ္းမႀကီးႏွင့္ဘယ္ေတာ့မွသံသရာအေပၚအာ႐ုံစိုက္ရေပမည္။ ငါတို႔ရွိသမၽွသည္ယာဥ္အသြားအလာစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြကိုလိုက္နာရမည္။ ဒါ့အျပင္ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ့စက္ဘီးအလုပ္လုပ္ဘရိတ္, အလင္းအိမ္စသည္တို႔ကိုႏွင့္အတူေကာင္းေသာအေျခအေနျဖစ္ေၾကာင္းေသခ်ာေအာင္ရမယ္

image

ဤေရြ႕ကားက်ေနာ္တို႔မေတာ္တဆမွုေရွာင္ရွားရန္ျပဳနိုင္သည္အခ်ိဳ႕ေသာအရာျဖစ္ၾက၏။ သို႔ေသာ္က်ေနာ္တို႔တဦးတည္းတြင္ပါဝင္ပတ္သက္ျခင္းကိုဘယ္ေတာ့မွလိမ့္မည္ဟုအာမခံခ်က္မရွိပါ။ အဆိုပါအေရးႀကီးေသာအရာလမ္းမ်ားသုံးေနစဥ္အားလုံးအခ်ိန္မ်ားတြင္နိုးနိုးရန္ျဖစ္ပါသည္။ က်ေနာ္တို႔ကိုအလွည့္ပတ္ဘာေတြျဖစ္ေနတယ္ဆိုတာကိုသိၾကရေပမည္။ ထိုလမ္းမ်ားတြင္ကၽြန္ုပ္တို႔သည္တစ္ဦးကိုေတြ႕ျမင္အခါတိုင္းအႏၲရာယ္ေရွာင္ရွားရန္လိုအပ္ေသာအေရးယူနိုင္ပါသည္။ လမ္းမႀကီးေဘးကင္းလုံျခဳံမွုအလြန္ကၽြန္ုပ္တို႔သည္လမ္းမ်ားကိုအသုံးျပဳဖို႔ဘယ္ေလာက္အထိျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႔ကိုဂ႐ုတစိုက္အသုံးျပဳပါႏွင့္ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာအခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာအဘို႔ထိုသူတို႔သုံးစြဲဖို႔နိုင္ေပမည္။ ေပါ့ေပါ့ဆဆသူတို႔ကိုသုံးပါႏွင့္ငါတို႔သည္တဖန္သူတို႔ကိုအသုံးခ်နိုင္ပါလိမ့္ဘယ္ေတာ့မွလိမ့္မည္။

Sort:  

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by zarchi from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

လမ္​းအႏၱရာယ္​ကင္​း႐ွင္​း​ေရး

​ေဘးကင္​း​ေရးသည္​ အဓိက

လမ္​း​ေကာင္​းဖို႔လိုပါသည္​

လူ႔အသက္​​ေတြအမ်ားႀကီးကယ္​ဖို႔

လမ္​း​ေကာင္​းလည္​း ကား​ေမာင္​း​ေကာင္​းဦးမွ

Coin Marketplace

STEEM 0.22
TRX 0.07
JST 0.028
BTC 22712.84
ETH 1634.53
USDT 1.00
SBD 2.65