ေရ

in #esteem5 years ago

ဒီေနရာမွာဘဝဟန္ခ်က္မၽွေအာင္ျပဳလုပ္ေပးနိုင္ရန္အတြက္ေျမႀကီးေပၚမွာအမ်ိဳးမ်ိဳးေသာနည္းလမ္းမ်ားမွတဆင့္ေရထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးျဖစ္ပါတယ္​

image
Photo from google

ေျမႀကီးေပၚမွာေဘးကင္းလုံျခဳံျခင္းႏွင့္ေသာက္ေရမ်ားအလြန္ေလ်ာ့နည္းရာခိုင္ႏွုန္းခန္႔မွန္းအားျဖင့္, ေရထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးသို႔မဟုတ္ေရမဲဆြယ္စည္း႐ုံးေရးကယ္တင္ကၽြန္ေတာ္တို႔ကိုအမွုအမ်ိဳးမ်ိဳးရွိသမၽွတဦးတည္းအဘို႔အမသင္မေနရျဖစ္ခဲ့သည္။ အႀကီးစားေရအေလာင္းေတြစက္မွုစြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားအားျဖင့္ေန႔စဥ္အေျခခံေပၚမွာညစ္ညဴးတဲ့ေနၾကသည္။ သင့္ေလ်ာ္ေသာေရစီမံခန္႔ခြဲမွုစနစ္မ်ားကိုေရေခၽြတာေရးအတြက္ပိုၿပီးထိေရာက္မွုေရာက္ေစဖို႔စသည္တို႔အားလုံးစက္မွုဇုန္အေဆာက္အအုံမ်ား, တိုက္ခန္းမ်ား, ေက်ာင္း, ေဆး႐ုံ, အတြင္းတည္ေဆာက္ျခင္းျဖင့္ရာထူးတိုးရပါမည္။ အသိအျမင္အစီအစဥ္မ်ားဘုံလူမ်ားေသာက္သုံးသို႔မဟုတ္ပုံမွန္ေရရွားပါးမွုေၾကာင့္ျဖစ္ရတဲ့အလားအလာျပႆနာမ်ားအေၾကာင္းကိုသိေစရန္ကို run ရပါမည္။ ေရ, ေလလြ ပတ္သက္. လူရဲ့သေဘာထားကိုပေပ်ာက္ေရးဖို႔အေရးတႀကီးလိုအပ္ေၾကာင္းလည္းမရွိ။

မိုးေရရိတ္သိမ္းေက်းရြာအဆင့္မွာကလူအားျဖင့္အစပ်ိဳးရပါမည္။ မိုးေရသင်႕ေလ်ျာေသာျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းမွုေတြနဲ႔ေသးငယ္တဲ့ဒါမွမဟုတ္ႀကီးမားတဲ့ေရကန္ေအာင္ကယ္တင္နိုင္ပါသည္။ Young ကေက်ာင္းသားမ်ားကိုပိုၿပီးသတိထားပါႏွင့္ျပႆနာမ်ားႏွင့္ေျဖရွင္းနည္းမ်ားအာ႐ုံစိုက္ဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။ ေရမလုံျခဳံမွုႏွင့္ရွားပါးမွုဖြံ့ၿဖိဳးဆဲကမၻာ၏နိုင္ငံအမ်ားအျပားရွိလူမ်ားရဲ့လူေနမွုထိခိုက္ခဲ့သည္။ အဆိုပါစာရင္းမ်ားအရေရလူရဲ့ဝယ္လိုအားလြန္ခဲ့ေသာရာစုႏွစ္မ်ားတြင္ေျခာက္လၿခံျဖစ္ခဲ့သည္။ ကမၻာ့လူဦးေရ၏ 40 ရာခိုင္ႏွုန္းကိုေထာက္ပံ့ေရးတစတစဝယ္လိုအားမ်ားသည့္ေနရာမ်ားတြင္ေနထိုင္သည္။ အရာအားလုံးစသည္တို႔ကိုလူဦးေရ, စိုက္ပ်ိဳးေရး, စက္မွုလုပ္ငန္းမ်ားကဲ့သို႔ခ်ဲ႕ထြင္ပါလိမ့္မယ္ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ႏွင့္လာမယ့္ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာအတြင္းဤအေျခအေနပိုဆိုးလာနိုင္ပါတယ္

ေရ Save လုပ္နည္း

ကၽြန္မေန႔စဥ္အေျခခံေပၚမွာေရကယ္ဖို႔အခ်ိဳ႕ပိုေကာင္းနည္းလမ္းမ်ားေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာေဖာ္ျပခဲ့တဲ့ပါၿပီ:

သူတို႔ေရလိုအပ္တဲ့အခါမွသာလူေတြဟာသူတို႔ရဲ့ျမက္ခင္းႏွင့္ဥယ်ာဥ္ကိုစိုေစသင့္ပါတယ္။
ျဖန္းတစ္လလၽွင္ေရပိုဂါလန္ကိုကယ္တင္နိုင္သည့္ပိုက္ေတြနဲ႔ပိုၿပီးေရခ်ၿပီးထက္အပင္ေပၚ သာ. ေကာင္း၏။
မိုးေခါင္ေရရွားမွုကိုခံနိုင္ရည္အပင္စိုက္ပ်ိဳးေရကယ္ဖို႔ပိုေကာင္းနည္းလမ္းျဖစ္ပါတယ္။
Leaky faucets ႏွင့္ပိုက္အဆစ္တစ္ေန႔လၽွင္ေရတစ္ဝွမ္း 20 ဂါလန္ကယ္တင္ရေသာေရယိုစိမ့္ကယ္ဖို႔စနစ္တက် fixed ရပါမည္။
ေရပုံးနဲ႔ခြက္၏အသုံးျပဳမွုအစားေရ 150 ဂါလံတစ္ဦးခ်င္းစီအခ်ိန္အထိကယ္တင္ရေသာပိုက္ကို အသုံးျပဳ. ၏ကားကိုေဆးေၾကာဖို႔ေကာင္းလွ၏။
မိုဃ္းေရမွစီးဆင္း restrictors ၏အသုံးျပဳမွုကိုလည္းပိုၿပီးေရကယ္တင္ေတာ္မူ၏။
အျပည့္အဝတင္အဝတ္ေလၽွာ္စက္ေတြနဲ႔ပန္းကန္ေဆးစက္အသုံးျပဳျခင္းတဝိုက္ 300 တစ္လလၽွင္ 800 ဂါလန္မွကယ္တင္ေတာ္မူ၏။

image
Photo from google

အိမ္သာႏွုန္းကပိုေရအသုံးျပဳမွုကန္႔သတ္တစ္ေန႔လၽွင္ပိုၿပီးေရေခၽြတာအတြက္ကူညီေပးသည္။
က်ေနာ္တို႔အေျပးေရေအာက္မွာအစားအဝတ္ေလၽွာ္ေရျဖည့္အိုး၌အသီးအႏွံႏွင့္ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ားကိုေလၽွာ္သင့္ပါတယ္။
မိုးေရရိတ္သိမ္းသန္႔ရွင္းတဲ့ေရေသာက္သုံးျခင္းႏွင့္ခ်က္ျပဳတ္ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္ကယ္တင္ျခင္းသို႔ေရာက္လိမ့္နိုင္ေအာင္ဥယ်ာဥ္စသည္တို႔ေရေလာင္း, အိမ္သာထဲမွာအသုံးျပဳမွုကဲ့သို႔ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္ေကာင္းေသာစိတ္ကူးျဖစ္ပါသည္။

Sort:  

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by zarchi from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Coin Marketplace

STEEM 0.19
TRX 0.06
JST 0.025
BTC 22729.54
ETH 1560.97
USDT 1.00
SBD 2.46