အားလပ္ရက္

in #esteem5 years ago

နိဒါန္း

အားလပ္ရက္မိသားစုႏွင့္မိတ္ေဆြမ်ားႏွင့္အတူျဖစ္ရေသာအခ်ိန္လည္းျဖစ္ပါသည္။ ဒါဟာအစကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ့အႀကိဳက္ဆုံးအားကစားအတြက္လုပ္ၾကသို႔မဟုတ္ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ့ဝါသနာကိုလိုက္ရန္အခ်ိန္ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြန္ုပ္တို႔၏အားလပ္ရက္မ်ားအတြက္ေျမာက္ျမားစြာအစီအစဥ္မ်ားလုပ္ေပမယ့္သူတို႔ထဲကအမ်ားစုဟာမျပည့္စုံၾကသည္မဟုတ္။ ဒီအတွက်အဓိကအေၾကာင္းရင္းတစ္ခုမွာအၿခိန်ဆွဲျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ုပ္တို႔၏အားလပ္ရက္ကာလအတြင္းအမ်ားႀကီးလုပ္ေပးေပမယ့္မ်ားေသာအားျဖင့္ပ်င္းရိရသာအားလပ္ရက္ရဲ့အဆုံးမွာေနာင္တဖို႔အခ်ိန္ကြာညစ္ခ်င္တယ္။

image

သင့္ရဲ့အားလပ္ရက္မ်ား၏အမ်ားစုမွာ Make ရန္နည္းလမ္းမ်ား?

ဤတြင္လတ္ဆတ္တဲ့စိတ္ကိုအတူလုပ္ကိုင္ဖို႔သင့္ရဲ့အားလပ္ရက္အရွိဆုံးျပန္ရေစနိုင္ဖို႔နည္းလမ္းအနည္းငယ္ရွိပါတယ္။

သင့္ရဲ့လုပ္ငန္းခြင္ Leave မေနပါနဲ႔

အားလပ္ရက္ဤအမွုအရာအေပၚႀကံဖန္ရမည့္အခ်ိန္ျဖစ္ပါသည္တကယ္ေတာ့သင့္ရဲ့ေလ့လာမွုမ်ားသို႔မဟုတ္အလုပ္ကေနခ်ိဳးယူမယ့္အခ်ိန္မဟုတ္ပါဘူး။ သင္သည္သင္၏အလုပ္စြန္႔ခြာသို႔မဟုတ္ (အထူးသျဖင့္ရွည္လ်ားအားလပ္ရက္ကာလအတြင္း) သင့္အားလပ္ရက္ကာလအတြင္းေလ့လာ အကယ္. သင္သည္သင္၏႐ုံး / ေက်ာင္းကျပန္လည္စတင္ေၾကာင့္အလြန္ခက္ခဲေၾကာင့္ျပန္ရဖို႔ရွာေတြ႕ပါလိမ့္မယ္။ ဤသည္မေက်နပ္မွုဖန္တီးပါလိမ့္မယ္သင္မွန္ေသာအရာတို႔ကိုသတ္မွတ္ထားရန္ေနာက္ထပ္အားလပ္ရက္ေတာင်႕ပါလိမ့္မယ္။ ဒါေၾကာင့္ဘာေၾကာင့္သင့္ရဲ့ခ်ိဳးစဥ္အတြင္းစီမံခန္႔ခြဲမွုအရာတို႔ကိုေစာင့္မေရွာက္ျခင္းႏွင့္ယုံၾကည္စိတ္ခ်မွုႏွင့္စိတ္အားထက္သန္မွုႏွင့္အတူအလုပ္လုပ္ရန္ျပန္ရ။

image

အခုေတာ့ကိုေက်ာ္ကသင္၏အလုပ္အတြက္မလုပ္ၾကပါဘူး။ သင်သည်ထိေတြ႕ေနဖို႔ဒါ႐ုံတူညီတဲ့အဘို႔ေန႔ရက္တိုင္းတစ္နာရီသို႔မဟုတ္ႏွစ္ခုအတြက္ညႇစ္။

သင့္ရဲ့ဝါသနာ / စိတ္ဝင္စားမွုကိုလိုက္နာပါ

ဒါဟာဝါသနာလူတန္းစား join ဖို႔ေကာင္းတစ္ဦးအယူအဆျဖစ္ပါတယ္။ ထိုကဲ့သို႔ေသာကခုန္, ေရကူး, ေယာဂ, ပန္းခ်ီ, ပုံၾကမ္းသို႔မဟုတ္ဂီတအျဖစ္သင့္ေရြးခ်ယ္မွုဘာမွအတြက္လုပ္ၾက။ ယူပါ-up, တိုေတာင္းတဲ့သင္တန္းသင္ရွိသည္အားလပ္ရက္၏နံပါတ္ေပၚ မူတည္. တစ္ပါတ္ဒါမွမဟုတ္ 10 ရက္ျဖစ္သည္။

ေတြ႕ဆုံသူငယ္ခ်င္းမ်ားႏွင့္ေဆြမ်ိဳး

လူမွုေရးအလြန္အေရးႀကီးပါသည္။ က်ေနာ္တို႔ေၾကာင့္ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ့ hectic လုပ္ရိုးလုပ္စဥ္မွကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ့မိတ္ေဆြမ်ားႏွင့္ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းမ်ားသြားေရာက္ၾကည့္ရွုဖို႔လုံေလာက္တဲ့အခ်ိန္မရၾကဘူး။ ဒါေပမယ့္က်ေနာ္တို႔မုခ်ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ့အားလပ္ရက္ကာလအတြင္းဒါလုပ္နိုင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္သူတို႔ကိုျဖည့္ဆည္းဖို႔အခ်ိန္ကိုထုတ္ယူပါ။

image

ခရီးသြားေနသည္

သင့္ရဲ့လုပ္ရိုးလုပ္စဥ္ဘဝကေနခ်ိဳးယူသင့္မိသားစုဒါမွမဟုတ္သူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႔အတူခရီးအဘို႔အသြားပါ။ ခရီးမ်ားထြက္လန္းဆန္းျဖစ္ၾကသည္။ အစဥ္မျပတ္ငါငါ့ေႏြရာသီႏွင့္ေဆာင္းရာသီအားလပ္ရက္ကာလအတြင္းတဦးတည္းခရီးစဥ္တစ္ဦးခ်င္းစီအဘို႔အသြားမယ့္အခ်က္ပါေစ။

သင့္မိသားစုႏွင့္အတူအခ်ိန္ျဖဳန္း

အေရးအႀကီးဆုံးကေတာ့, သင့္မိသားစုႏွင့္အတူအခ်ိန္ျဖဳန္းေနၾကတယ္။ မိသားစုအစဥ္အျမဲပထမဦးဆုံးလာ! ဒါေၾကာင့္သင့္ရဲ့မိသားစုအဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးခ်င္းစီႏွင့္အတူအရည္အေသြးျမင့္အခ်ိန္ျဖဳန္းရမည္ျဖစ္သည္။ သင့္ရဲ့ေႏွာင္ႀကိဳးခိုင္ခံ့ေစဖို႔သင့္ရဲ့အဘိုးအဘြား, မိဘမ်ားႏွင့္ေမာင္ႏွမႏွင့္အတူအခ်ိန္ျဖဳန္းေနၾကတယ္။

ေကာက္ခ်က္

အားလပ္ရက္မိသားစုႏွင့္မိတ္ေဆြမ်ားႏွင့္အတူဘြန္းမွတို႔သည္ႀကီးစြာေသာအခ်ိန္ျဖစ္ပါသည္။ ဒါဟာအစသင့္ရဲ့အက်ိဳးစီးပြားကိုလိုက္နာျခင္းႏွင့္ကိုယ့္ကိုယ္ႏုပ်ိဳဖို႔အခ်ိန္ျဖစ္ပါသည္။ ဒါေၾကာင့္ဒီအခ်ိန္အမ်ားဆုံးပါေစ။

Sort:  

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by zarchi from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.06
JST 0.025
BTC 23012.04
ETH 1582.21
USDT 1.00
SBD 2.62