Esteem

in #esteem5 years ago

Hana cara si karma nyan ka dieulage ngoen lon peu hawa man nyan kah keuh hai apa peu hawa apam bek sampe ku poh keuh nteuk kah beh bahaya keuh mnyoe kaHana cara si karma nyan ka dieulage ngoen lon peu hawa man nyan kah keuh hai apa peu hawa apam bek sampe ku poh keuh nteuk kah beh bahaya keuh mnyoe kaHana cara si karma nyan ka dieulage ngoen lon peu hawa man nyan kah keuh hai apa peu hawa apam bek sampe ku poh keuh nteuk kah beh bahaya keuh mnyoe image

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.05
JST 0.022
BTC 16947.36
ETH 1265.50
USDT 1.00
SBD 2.15